Ν. 2255/1994

Ν. 2255/1994 (ΦΕΚ Α 195/18-11-1994) Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας

Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15 Φεβρουαρίου 1991, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου

Η Ελληνική Δημοκρατία και Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Επιβεβαιώνοντας την επιθυμία τους να επεκτείνουν, και να προάγουν την οικονομική συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος.

Επιθυμώντας να συνάψουν σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, οι υπογράφοντες, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι αυτό, υπέγραψαν αυτή τη Σύμβαση.

Έγινε στην Αθήνα την 15η Φεβρουαρίου 1991 σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
(υπογραφή)    (υπογραφή)


Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των  προϋποθέσεων του άρθρου 28 αυτής.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1994