Ν. 3047/2002

Ν. 3047/2002 (ΦΕΚ Α 200/27.08.2002) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3047 

ΦΕΚ Α 200/27.08.2002

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, που υπογράφηκε στη Μόσχα στις 26 Ιουνίου του 2000, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. 

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας 

και 

Η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

Επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, συμφωνήσαν τα ακόλουθα:

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στην Μόσχα την 26η Ιουνίου 2000 σε δύο πρωτότυπα στην Ελληνική, Ρωσική και Αγγλική γλώσσα & κάθε κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία υπερισχύσει το αγγλικό κείμενο. 

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας 

Για την Κυβέρνηση της  Ρωσικής Ομοσπονδίας 

(υπογραφές) 

Άρθρο δεύτερο 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 28 αυτής, 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2002 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Δ. ΡΕΠΠΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΧΡ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2002 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ