Ν. 3484/2006

Ν. 3484/2006 (ΦΕΚ Α 170/07.08.2006) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3484 

ΦΕΚ Α 170/07.08.2006

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 27 Νοεμβρίου 2004, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Μεταξύ της Ελληνικής δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. 

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, επιθυμώντας να συνάψουν Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, συμφώνησαν τα ακόλουθα: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για αυτό, υπέγραψαν αυτή τη Συμφωνία. 

Έγινε σε δύο αντίγραφα στο Κάιρο, την 27.11.2004 στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει σε περίπτωση αμφιβολίας. 

Για την Ελληνική Δημοκρατία [Υπογραφή]

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αίγυπτο  [Υπογραφή]

Άρθρο δεύτερο 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 παράγραφος 1 αυτής. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2006 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Φ. ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. - Γ. ΛΙΑΠΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ