Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 4243/2014

Ν. 4243/2014 (ΦΕΚ Α 57/7-3-2014) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου μετά του προσαρτημένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4243

ΦΕΚ Α 57/7-3-2014

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου μετά του προσαρτημένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου μετά του προσαρτημένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου, που υπεγράφησαν στον Άγιο Μαρίνο στις 26 Ιουνίου 2013, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Σύμβαση Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, αποκαλούμενες στο έξης «Συμβαλλόμενα Κράτη», επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου και να ενισχύσουν δομημένα την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο Κρατών στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Κεφάλαιο I

Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης

Κεφάλαιο II

Ορισμοί

Κεφάλαιο III

Φορολογία εισοδήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Μέθοδοι για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ειδικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Τελικές Διατάξεις

Σύμβαση στην αγγλική γλώσσα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προβλέπεται ευρεία ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και άρση του τραπεζικού απορρήτου για πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εν λόγω πληροφορίες που ανταλλάσσονται αφορούν στους φόρους που καλύπτονται από τη Σύμβαση (δηλαδή φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου φυσικών και νομικών προσώπων), χρησιμοποιούνται από τα δύο Κράτη αποκλειστικά και μόνο για φορολογικούς σκοπούς και θεωρούνται απόρρητες, δηλαδή δεν ανακοινώνονται σε άλλα πρόσωπα πλην εκείνων τα οποία είναι επιφορτισμένα με την βεβαίωση και είσπραξη των φόρων ή την εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Στην ως άνω Σύμβαση επισυνάπτεται πρωτόκολλο, με το οποίο συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις, ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής:

1. Στον Άγιο Μαρίνο ένα τραστ έχει τη φορολογική μεταχείριση εταιρικής μορφής κεφαλαιουχικού χαρακτήρα όταν και μόνο στο βαθμό που ένα τέτοιο τραστ υπόκειται σε φόρο στον Άγιο Μαρίνο.

2. Μία μόνιμη εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει ένα διακομιστή (server).

3. Η Σύμβαση δεν εμποδίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Οδηγιών της Ε.Ε., οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εσωτερική νομοθεσία και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών.

Στην κύρωση της ανωτέρω Σύμβασης μετά του επισυναπτόμενου σε αυτήν πρωτοκόλλου, αποβλέπει αυτό το Σχέδιο νόμου το οποίο σας υποβάλλουμε προς ψήφιση.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της κυρούμενης Σύμβασης με το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 της Σύμβασης.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Mαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ