Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 431/1995

Συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών - Μελών (Π.Δ. 431/1995)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 431

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7.12.1992 "Θέσπιση Κοινών Κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών Μελών (EEL 368/17.12.92)

ΦΕΚ A 245 - 24.11.1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου" (Α34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α' 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31του Ν. 2076/1992 "Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις" (Α' 130) καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α' 101). 

2. Το άρθρο 34 του Ν. 268/1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις (Α' 147). 

3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α' 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις" (Α' 154).

4. Την 547/3.10.95 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών Χρήστου Κοκκινοβασίλη και Δημητρίου Σαρρή" (Β 834).

5. Την ανάγκη συγκέντρωσης σε ενιαίο κείμενο όλων των διατάξεων που αφορούν στις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

7. Την 476/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημόσιας Τάξης και Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Ι. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤ/ΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ