Ν. 3825/2010

Ν. 3825/2010 (ΦΕΚ A 28/25-02-2010) Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου μετά του Τροποποιητικού στη Σύμβαση Πρωτοκόλλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997 και το Πρωτόκολλο μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την τροποποίηση της Σύμβασης αυτής, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2008, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και Η Ομόσπονδη Κυβέρνηση της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, με σκοπό να δημιουργήσουν σταθερές προϋποθέσεις για πλήρη ανάπτυξη της οικονομικής, επενδυτικής και άλλης συνεργασίας μεταξύ των δύο Κρατών.

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι' αυτό, υπέγραψαν αυτή τη Σύμβαση.

Έγινε στην Αθήνα την 25η ημέρα του Ιουνίου 1997 σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, Σερβική και Αγγλική γλώσσα, και τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση ερμηνευτικής διαφοράς το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.

Για την Κυβέρνηση της

Ελληνικής Δημοκρατίας

Για την Ομόσπονδη Κυβέρνηση της Ομόσπονδης

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών

 

Πρωτόκολλο

Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρα­τίας της Σερβίας για την τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπον­διακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την απο­φυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου.

Η Ελληνική Δημοκρατία και Η Δημοκρατία της Σερβίας

Επιθυμώντας να συνάψουν Πρωτόκολλο με σκοπό την τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολο­γίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997,

Αποφάσισαν τα ακόλουθα:

 

Άρθρο 1

Οι διατάξεις του Άρθρου 8 της Σύμβασης μεταξύ της Ελ­ληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολο­γίας οε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

1. Κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων σε διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο τα πλοία είναι νηολογημένα ή από το οποίο έχουν εφοδιαστεί ναυτιλιακά έγγραφα.

2. Κέρδη από την εκμετάλλευση αεροσκάφους στις διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο στο Συμβαλ­λόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγ­ματικής διοίκησης της επιχείρησης.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης στα κέρδη που προέρχονται από τη συμμετοχή σε «pool», σε κοινοπρακτικής μορφής εκμετάλλευση ή σε πρακτορείο που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο.

 

Άρθρο 2

Οποιαδήποτε αναφορά στο Άρθρο 8 που περιέχεται στη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί ταυ εισοδήματος και επί του κεφα­λαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, θεωρείται ως αναφορά στο Άρθρο 8 όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου.

 

Άρθρο 3

1. Ο όρος «Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκο­σλαβίας», που αναφέρεται στη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δη­μοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, θεωρείται ότι σημαίνει «Δημοκρατία της Σερβίας», αντιστοίχως έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας.

2. Ο όρος «αρμόδια αρχή» του Άρθρου 3 παράγραφος 1 του σημείου 9) της Σύμβασης που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, θεωρείται ότι σημαίνει:

- στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή τον εξουσιο­δοτημένο αντιπρόσωπό του.

- στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Σερβίας, τον Υπουργό Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σερβίας ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

 

Άρθρο 4

1. Το παρόν Πρωτόκολλο κυρώνεται και τίθεται σε ισχύ παράλληλα με τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογί­ας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Άρθρου 29 αυτής.

2. Το Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της ανταλλαγης των οργάνων επικύρωσης, (μοναδι­κό όργανο επικύρωσης και για τη Σύμβαση και για το Πρωτόκολλο), και οι διατάξεις του έχουν εφαρμογή σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος που απο­κτάται και επί του κεφαλαίου που κατέχεται σε κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί αυτό κατά το οποίο έγινε η ανταλλαγή των κυρωτικών οργάνων. 

3. Κατά την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Πρωτόκολλο και η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δη­μοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολο­γίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθή­να στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, έχει εφαρμογή η «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκο­σλαβίας περί αμοιβαίας απαλλαγής εκ του φόρου επί του εισοδήματος των κερδών των προερχομένων εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων και αεροσκαφών εν διε-θνεί επικοινωνία», που υπεγράφη στην Αθήνα στις 15 Απριλίου 1967, παύει να ισχύει.

 

Άρθρο 5

Το παρόν Πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ έως ότου η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1997, καταγγελθεί από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 30.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες, δε­όντως εξουσιοδοτημένοι για αυτό, υπέγραψαν αυτό το Πρωτόκολλο.

Έγινε στην Αθήνα 11.11.2008 σε δύο πρωτότυπα στην Ελληνική, Σερβική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάστασης στην ερμηνεία, υπερισχύει το Αγγλικό κεί­μενο.

Για την Ελληνική Δημοκρατία Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

(υπογραφές)