Φορολογικές ερωτήσεις

Περισσότερα
οι αλιείς κατ΄αποκοπή καθεστώτος όταν ...

Στο βιβλίο σας ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2015 στο άρθρο 40 θέμα 19 αναφέρεστε για τους αλιείς του κατ΄αποκοπή καθεστώτος και ...

Περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία

Παρέχεται η δυνατότητα με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα μηχανήματα να επιμετρώνται μεταγενέστερα της αρχικής τους ...

Αποσβεση σε φυτειες

Με τι συντελεστή θα υπολογίσει ΙΚΕ  απόσβεση για φυτείες (ελιές) σε στρέμματα τρίτου?

Αρχικό κεφάλαιο Ο.Ε. σε μετρητά και δάνειο ...

Δυο άτομα θέλουν να συστήσουν μια ΟΕ με αρχικό κεφάλαιο 200.000,00€.Τα 70.000,00€ θα καταβληθούν σε μετρητά από τους δυο εταίρους ...

Τίτλος κτήσης - Απόδειξη Δαπάνης και ...

Σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 1, περ. β του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1003/2014 και ΠΟΛ. 1120/2014 και το βιβλίο σας ...

Για την Λιανική Πώληση Αγροτικών Προϊόντων ...

Ένας αγρότης του κανονικού καθεστώτος μπορεί να πουλάει χύμα τα αγροτικά προϊόντα που παράγει, όπως πχ το λάδι;Αν μπορεί να τα ...