Γνωμοδότηση ΝΣΚ 420/1994: Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ιδιόκτητα ακίνητα για άσκηση επαγγέλματος. Απόσβεση ποσοστού 5% επί της αξίας κτήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ