Υπόδειγμα 2: Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (αφορά δηλώσεις ακινήτων ετών προγενέστερων του 2014)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ