Υπόδειγμα 1: Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (αφορά δηλώσεις ακινήτων ετών 2014 και επόμενων)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ