Έντυπο 3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ