Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 421/2007: Έννοια του όρου «διαπραγμάτευση πιστώσεων», της περιπτώσεως κγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν 2859/2000).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ