Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 530/2006: Φορολογία. Ευθύνη εκπροσώπων νομικών προσώπων. Ευθύνη ειδικού εκκαθαριστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ