Συγκεντρωτική κατάσταση ποσοτήτων καυσίμων που παραλήφθηκαν και ποσών που επιστράφηκαν, κατά τον εφοδιασμό σκαφών από ελεύθερα αποθέματα (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 της Τ. 1940/41/14-4-2003 ΑΥΟ) (Τ1940/41/2003)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ