Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 89/2015: Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής της οφειλής για λόγους ανωτέρας βίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ