Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 382/15-12-2014: α) II ο ιός είναι ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.4224/2013 (Α ’ 288), με τον τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά μι τις ΠΑΕ», όπως ισχύει, και ποιά είναι η αφετηρία υπολογισμού τούτου και β) αν διαφοροποιείται η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, ανάλογα μι: την αιτία της εκχωρηθείσας απαίτησης, δηλαδή την προέλευσή της από σίψβαση ή αδικοπραξία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ