Έντυπο Φ.01.044: Βεβαίωση εισοδήματος από τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και δικαιώματα (ΠΟΛ. 1274/2015)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ