Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων μερισμάτων, τόκων (εκτός τόκων τραπεζικών καταθέσεων), δικαιωμάτων (ΠΟΛ. 1274/2015, Παράρτημα 3)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ