Πίνακας Χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων φόρου αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (ΠΟΛ. 1274/2015, Παράρτημα 2)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ