Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΠΟΛ. 1274/2015, Παράρτημα 1)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ