Απόφαση απόρριψης αίτησης - μη έγκριση χρήσης Ε.Δ.Δ.Α. και χορήγησης ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1167/2015)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ