ΝΣΚ 36/2012 - Δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του επιβαλλόμενου με το άρθρο 15 Ν. 3091/2002, ως ίσχυε προ τροποποιήσεως, ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών που έχουν αποκτήσει ακίνητα με ναυτιλιακό συνάλλαγμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ