30/03/2020

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Υποβολή από τις τράπεζες αντιγράφων αδειών εκτελωνισμού (ή μηχανογραφικών καταστάσεων) και στοιχείων οικονομικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων

Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1016/1991 και την ερμηνευτική εγκύκλιο αυτής ΠΟΛ. 1062/11.3.1991, οι Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) που φορολογείται ο κάθε επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

Μέχρι 30 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε επιτηδευματία αντίγραφα των αδειών εκτελωνισμού βάσει των οποίων πραγματοποίησε εισαγωγές αγαθών κατά το προηγούμενο έτος.
Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που λόγω ποσού δεν εκδίδεται άδεια εκτελωνισμού αλλά βεβαίωση εισαγωγής, τότε θα υποβάλλονται αντίγραφα αυτών κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που θα υποβάλλονται και τα αντίγραφα των αδειών εκτελωνισμού.

Mε την 1025611/1804 ΠOΛ. 1063/2-3-1994 διευκρινίστηκε ότι αντί της υποβολής αντιγράφων των σχετικών στοιχείων, υπάρχει η ευχέρεια υποβολής μηχανογραφικών καταστάσεων που να περιέχουν τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, A.Φ.M., είδος εισαγόμενου αγαθού, χώρα προέλευσης και αξία σε δραχμές) κατά εισαγωγέα.

Μέχρι 30 Μαρτίου κάθε έτους στοιχεία οικονομικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν με δική τους αρμοδιότητα και πρωτοβουλία σε κάθε φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που φορολογείται. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα ποσά που εισπράττει καθένας φορολογούμενος και τα οποία προέρχονται από επιδοτήσεις κυρίως γεωργικών προϊόντων αλλά και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται από τις Τράπεζες με δική τους ευθύνη, μέσα στα πλαίσια σχετικών διατάξεων. Τέτοιες ενισχύσεις, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν σήμερα, είναι π.χ. η επιστροφή διαφοράς τόκων βάση της αριθ. 1574/70 απόφασης της Νομισματικής Επιτροπής, όπως τροποποιημένη ισχύει σήμερα, επιδοτήσεις εξαγωγών - Ε.Ο.Κ. κ.λπ. Για την υποβολή των στοιχείων αυτών θα συμπληρώνεται ατομική κατάσταση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση και αριθμός φορολογικού μητρώου) του επιδοτούμενου κ.λπ. Επίσης θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που εισέπραξε αυτός κατά το αμέσως προηγούμενο έτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ