Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων - Φορολογικό έτος 2014

Πρόλογος από την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Με το παρόν φυλλάδιο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στοχεύει να συνδράμει τους φορολογούμενους στην ορθή υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015, για τα εισοδήματα του 2014.

Λόγω της εφαρμογής του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στο έντυπο της δήλωσης (έντυπο Ε1). Η ίδια προσπάθεια καταβλήθηκε και για τα άλλα έντυπα που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Στο πρώτο μέρος του φυλλαδίου παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή της δήλωσης, ενώ στο δεύτερο μέρος δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Είναι σημαντικό να επισημανθούν τα εξής:

Για τρίτη χρονιά, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

Συνεχίζεται και φέτος η προ-συμπλήρωση της δήλωσης, καθώς υποχρεώθηκαν σε αποστολή στοιχείων που θα συμπληρώσουν τα εισοδήματα της κάθε δήλωσης όλοι όσοι χορηγούν βεβαιώσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων είναι προτιμότερο να απευθύνεστε για διορθώσεις στους φορείς που σας χορήγησαν την βεβαίωση. Με αυτόν τον τρόπο η συμφωνία θα είναι πλήρης.

Επίσης δηλώνεται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. του υπόχρεου και της συζύγου με εξαίρεση των περιπτώσεων που δεν είναι δυνατή η χορήγησή του.

Φέτος, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών, βελτιώσαμε τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων, ώστε να γίνεται κεντρικά. Σε περίπτωση που η δήλωσή σας επιλεχθεί για έλεγχο η εφαρμογή θα σας ενημερώνει κατά πόσον θα πρέπει να στείλετε ταχυδρομικά τα παραστατικά ή αν θα πρέπει να επισκεφθείτε τη Δ.Ο.Υ. για να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου.

Με την υποβολή της δήλωσης, εφόσον δεν επιλεχθεί για έλεγχο, προσδιορίζεται το καταβλητέο ποσό του φόρου και ενημερώνεστε για την ταυτότητα οφειλής με την οποία μπορείτε να καταβάλλετε τον οφειλόμενο φόρο στις τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. καθώς και για τις δόσεις. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά, αλλά ηλεκτρονικά και θα έχετε τη δυνατότητα να την εκτυπώσετε.

Δεδομένου ότι, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της δήλωσης, η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρείς δόσεις και συγκεκριμένα φέτος, τους μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο, σας προτρέπουμε να προβείτε στην υποβολή της δήλωσης σας χωρίς καθυστέρηση.

Με το νέο Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) καθιερώνονται τέσσερις κλίμακες φόρου εισοδήματος:

α) για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,

β) για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα το οποίο όμως φορολογείται με διαφορετικό συντελεστή,

γ) για εισόδημα από κεφάλαιο και

δ) για εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου .

Συνεχίζεται να προβλέπεται και φέτος επιπλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 21.000 ευρώ. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγορά φαρμάκων.

Οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται με τη δήλωση αλλά φυλάσσονται από εσάς, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2014 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Τέλος, για θέματα που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες οι οποίες δίνονται μέσω αυτού του φυλλαδίου, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου