Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1089638/585/0015/7.12.2007 Αυτοπαράδοση αγαθών για μεταφορά χοιριδίων προς αναπαραγωγή.

1089638/585/0015/7.12.2007

ΘΕΜΑ: Αυτοπαράδοση αγαθών για μεταφορά χοιριδίων προς αναπαραγωγή.

Απαντώντας στην από 21-9-2007 αίτησή σας, με την οποία ερωτάτε εάν η μεταφορά χοιριδίων παραγωγής της εταιρείας σας σε ειδικό χώρο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αναπαραγωγής (ως χοιρομητέρες), συνιστά πράξη αυτοπαράδοσης αγαθών και κατά συνέπεια εάν υπάρχει υποχρέωση ή μη έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης, καθώς επίσης και εάν η απόφαση των κτηνιάτρων της επιχείρησης για τη συγκεκριμένη επιλογή χοιρομητέρων είναι επαρκής για την έκδοση του φορολογικού στοιχείου (εφόσον απαιτείται) ή πρέπει να έχετε αντίστοιχη γνωμάτευση από Δημόσια Κτηνιατρική Υπηρεσία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως μας γνώρισε η Δ/νση Φ.Π.Α. με το 8187/1420/Α0014/12-11-2007 Υπηρεσιακό Σημείωμά της « Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/00) καθορίζουν τις περιπτώσεις οι οποίες δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθούν φορολογητέες πράξεις, θεωρούνται, κατά πλάσμα δικαίου, για την εφαρμογή των διατάξεων του Φ.Π.Α., ως παραδόσεις αγαθών. Οι πράξεις αυτές συνιστούν αυτοπαράδοση αγαθών και η υπαγωγή τους στο Φ.Π.Α. εξαρτάται από το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών για τις πράξεις αυτές.

Σύμφωνα με την παρ. 2 α του ανωτέρω άρθρου, θεωρείται παράδοση αγαθών η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου, για την οποία φυσικά δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και ως εκ τούτου με το στοιχείο αυτοπαράδοσης αναζητείται ο φόρος ο οποίος έχει εκπεστεί.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανώνυμη εταιρεία διαθέτει για τις ανάγκες της αγαθά (χοιρίδια) τα οποία τα μεταφέρει από τα εμπορεύσιμα στα πάγιά της (επενδυτικά αγαθά), η απόκτηση των οποίων από άλλο υποκείμενο θα της παρείχε το δικαίωμα έκπτωσης. Κατά συνέπεια η πράξη αυτή δεν αποτελεί φορολογητέα πράξη (αυτοπαράδοση), ορθώς εξέπεσε το Φ.Π.Α. εισροών κατά το χρόνο αγοράς των αγαθών και δεν απαιτείται στοιχείο αυτοπαράδοσης.

Επειδή όμως η εταιρεία θα έχει εκπέσει το Φ.Π.Α. εισροών με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα επενδυτικά της αυτά αγαθά, εφαρμογή έχει η διάταξη του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. για τον πενταετή διακανονισμό. Έτσι εάν πριν την παρέλευση της πενταετίας η εταιρεία πουλήσει τα αγαθά αυτά (χοιρομητέρες προς αναπαραγωγή) ή παύσει τη χρησιμοποίησή τους, οφείλει να διενεργήσει εφάπαξ διακανονισμό στο έτος παράδοσης ή παύσης της χρησιμοποίησης, για το εναπομείναν της πενταετίας χρονικό διάστημα».

2. Τέλος η έκδοση του ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης όπως είναι αυτονόητο δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις των κτηνιάτρων ιδιωτών ή υπαλλήλων Δημοσίων Υπηρεσιών, αλλά αποκλειστικά και μόνο από το εάν η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί πράξη αυτοπαράδοσης αγαθού ή όχι, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!