Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 51629/2024 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του ν. 4302/2014 και κατατάσσονται στη Β’ κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.

Αριθμ. 51629

ΦΕΚ B' 3949/05.07.2024

Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του ν. 4302/2014 και κατατάσσονται στη Β’ κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Β’ μέρους του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως το άρθρο 36,

2. του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),

3. του ν. 4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 225),

4. του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209) και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 8,

5. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

6. της υπό στοιχεία Φ.15/4187/266/11.4.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011» (Β’ 1275),

7. της υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/17.01.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β’ 158),

8. της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/4.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)» (Β’ 3833),

9. της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.2.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/ οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β’ 2471)» (Β’ 841),

10. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160),

11. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

12. του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156),

13. του π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17),

14. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 1,

15. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

16. της υπ’ αρ. 1220/2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη» (Β’ 4442).

B. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 110327/ 22-11-2023 εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ., από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του ν. 4302/2014 και κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.

Οι Ειδικοί Τυποποιημένοι Περιβαλλοντικοί Όροι ή Δεσμεύσεις της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 3982/2011 είναι οι ΠΠΔ που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 4014/2011 και καθορίζονται με την παρούσα.

Άρθρο 2

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011, που κατατάσσονται στη Β’ κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011, καθώς και για τις κύριες δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4302/2014.

Άρθρο 3

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 απαιτείται να τηρούνται οι ΠΠΔ ανά δραστηριότητα που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Οι αποφάσεις καθορισμού ΠΠΔ που αναγράφονται στην έγκριση ή γνωστοποίηση, εγκατάστασης ή λειτουργίας, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών. Η ισχύς τους παύει εφόσον από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η τροποποίησή τους.

3. Το Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καθορίζει τις ΠΠΔ ανά δραστηριότητα.

4. Οι ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί ο φορέας της εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

5. Οι ΠΠΔ που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι επιλέγονται κατά περίπτωση από την αδειοδοτούσα αρχή με βάση τα στοιχεία του υποβληθέντος από τον φορέα της δραστηριότητας ερωτηματολογίου.

Η αδειοδοτούσα αρχή μπορεί, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση, να συμπεριλάβει επιπλέον δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στην απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και στο Παράρτημα I της παρούσας.

6. Δεν απαιτείται τήρηση της διαδικασίας υπαγωγής σε ΠΠΔ για τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρεται ότι εξαιρούνται στον Πίνακα 1 της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4

Διαδικασία υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

1. Η κατάταξη στην κατηγορία Β των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην υπό στοιχεία οικ. 92108/ 1045/Φ.15/2020 κοινή υπουργική απόφαση, γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτής και του Πίνακα 1, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται αμέσως μετά τον Πίνακα 1 και τα υποκριτήρια των Πινάκων 3 και 4 της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

Για τον σκοπό αυτό, στο ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/2012 υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να παρατίθενται τα σχετικά υποκριτήρια με την αντίστοιχη μοριοδότηση, σύμφωνα με τους Πίνακες 3 και 4 της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης, τα οποία αφορούν στην κατάταξη της εν λόγω δραστηριότητας, με την αναγκαία τεκμηρίωση όπου απαιτείται.

2. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ διενεργείται, με ξεχωριστή απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, μετά από σχετικό αίτημα του φορέα της δραστηριότητας και την υποβολή δήλωσης υπαγωγής. Για τις ανάγκες της παρούσας το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/17.01.2012 υπουργικής απόφασης, με το παράρτημά του, επέχει θέση δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Η απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ ακολουθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωστοποίησης εγκατάστασης ή λειτουργίας.

3. Εφόσον η δραστηριότητα εμπίπτει σε καθεστώς έγκρισης εγκατάστασης ή σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας ή σε καθεστώς ενιαίας έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας, η απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ, ενσωματώνεται στις εγκρίσεις της παρούσας παραγράφου.

4. Εφόσον οι ΠΠΔ μιας δραστηριότητας έχουν προσδιοριστεί στο στάδιο εγκατάστασης αυτής (γνωστοποίηση ή έγκριση), δεν απαιτείται να προσδιοριστούν ξανά στο στάδιο της λειτουργίας, εφόσον δεν έχει υπάρξει αλλαγή των δηλωθέντων στο στάδιο της εγκατάστασης στοιχείων (π.χ. αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας, αλλαγή διαχείρισης αποβλήτων, κ.λπ.), που υποχρεώνουν την αδειοδοτούσα αρχή σε επαναπροσδιορισμό αυτών.

5. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων με απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ, όπου μετά την έκδοση της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης κατατάσσονται στην κατηγορία Β, η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στην εγκατάσταση που να καθιστά υποχρεωτική την έκδοση νέας έγκρισης εγκατάστασης ή λειτουργίας, ή υποβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης ή λειτουργίας. Εγκαίρως πριν από τη λήξη της ΑΕΠΟ, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

6. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων με προσδιορισμένες ΠΠΔ, όπου μετά την έκδοση της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης κατατάσσονται στην κατηγορία Α, οι ΠΠΔ εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στην εγκατάσταση που να καθιστά υποχρεωτική την έκδοση νέας έγκρισης εγκατάστασης ή λειτουργίας, ή υποβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης ή λειτουργίας. Για την έκδοση της ΑΕΠΟ, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον ν. 4014/2011.

7. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων με προσδιορισμένες ΠΠΔ, όπου μετά την έκδοση της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης παραμένουν στην κατηγορία Β, οι ΠΠΔ εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς ανάγκη τροποποίησής τους εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στην εγκατάσταση που να καθιστά υποχρεωτική την έκδοση νέας έγκρισης εγκατάστασης ή λειτουργίας, ή υποβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης ή λειτουργίας.

8. Στην περίπτωση που κάποια δραστηριότητα δεν δύναται να αντιστοιχηθεί σε κάποια από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και υπάγεται στη Β κατηγορία σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης, τότε εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4014/2011.

9. Για τις αποφάσεις της παρ. 2, ως αναπόσπαστο τμήμα των γνωστοποιήσεων εγκατάστασης ή λειτουργίας, εφαρμόζεται το άρθρο 33 του ν. 3982/2011.

10. Οι ανωτέρω παράγραφοι εφαρμόζονται αναλογικά και για τις κύριες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4302/2014.

11. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) μεριμνά για τη σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, του συνόλου των ΠΠΔ, για κάθε μια δραστηριότητα, που περιλαμβάνεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος I της παρούσας.

12. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 3, για τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού ελαστικών της 9ης Ομάδας με α/α 218 της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (Β’ 3833) κοινής υπουργικής απόφασης, οι απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της υπ’ αρ. 36464/547/2023 (Β’ 2217) κοινής υπουργικής απόφασης συνιστούν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών.

Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ.15/4187/266/2012 κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 6

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2024

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!