Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 11508/2024 Ειδικότεροι όροι και διαδικασίες ανοίγματος και κίνησης των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) για τη Δράση 16931: “Τουριστική Ανάπτυξη” του Υπουργείου Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Αριθμ. 11508

ΦΕΚ B' 3561/19.06.2024

Ειδικότεροι όροι και διαδικασίες ανοίγματος και κίνησης των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) για τη Δράση 16931: “Τουριστική Ανάπτυξη” του Υπουργείου Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ενωσιακές διατάξεις:

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1),

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17),

γ) της υπ’ αρ. 2021/0159/17-06-2021 πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (εφεξής «ΣΑΑ»),

δ) της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), όπως τροποποιήθηκε με την από 7 Δεκεμβρίου 2023 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ST 15831/1/23 REV 1, ST 15831/23 ADD 1 REV 1),

ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2831/2023 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» (OJ L/15-12-2023),

στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής) (L 187/1).

2. Τις εθνικές διατάξεις:

α) Του άρθρου 58 του Κεφαλαίου Α του Μέρους Γ’ του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/ σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63),

β) του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ε) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),

στ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

η) του π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 91),

θ) της υπό στοιχεία Υ12/07-07-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403),

ι) της υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

ια) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ιγ) του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135),

ιδ) της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28-09-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498),

ιε) των άρθρων 270 έως 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207),

ιστ) των άρθρων 189 έως 204 του ν. 4820/2021 «Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130),

ιζ) της υπ’ αρ. 35259/24-03-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β’ 1197),

ιη) της υπ’ αρ. 134453/28-12-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ [Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26-092014 (Β’ 2573)]» (Β’ 2857),

ιθ) της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφασης του Διοικητή της ΕΥΣΤΑ περί έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών»,

κ) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και ειδικότερα της Δράσης με κωδικό 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη»,

κα) της υπ’ αρ. 157086/08-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΙΧΗ-ΒΡΨ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του Υποέργου «SUB2: Τουριστική ανάπτυξη Ορεινός Τουρισμός - Δράση 16931» στο ΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 73963 ΕΞ 2023/12-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΙΚΗ-ΤΥΒ) όμοια απόφαση.

κβ) της υπ’ αρ. 19643/25-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΙΚ465ΧΘΟΦΜΑ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπουργού Τουρισμού για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - Οδηγός εφαρμογής για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ορειβατικών Καταφυγίων», Υποέργο 2: «Ορεινός Τουρισμός», Δράση 16931: «Τουριστική Ανάπτυξη» , όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5621/29-03-2024 (ΑΔΑ: ΕΛΘ0465ΧΘΟ-Ζ57) όμοια πρόσκληση,

κγ) της υπ’ αρ. 19640/25-10-2023 (ΑΔΑ: 60ΨΟ465ΧΘΟ-Τ96) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπουργού Τουρισμού για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - Οδηγός εφαρμογής για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Χιονοδρομικών Κέντρων», Υποέργο 2: «Ορεινός Τουρισμός», Δράση 16931: «Τουριστική Ανάπτυξη», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 24290/28-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΛΓΤ465ΧΘΟ-ΠΒΦ) όμοια πρόσκληση,

κδ) της υπ’ αρ. 157087/08-12-2021 (ΑΔΑ: 6Φ3ΡΗ-4ΦΜ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του Υποέργου «SUB3: Τουρισμός υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών (Health & Wellness Tourism through thermal spring utilization) - Δράση 16931» στο ΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 63322 ΕΞ 2024/01-05-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΖΓΗ-ΥΟ2) όμοια απόφαση, (Τα MIS του ΟΠΣ ΤΑΑ των υποέργων είναι SUB2: 5153455, SUB3: 5153454,SUB5: 5155005, SUB6: 5157146, SUB7: 5155126),

κε) της υπ’ αρ. 157088/08-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΦΟΗΧΗΖ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του Υποέργου «SUB5: Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων (Upgrade of Tourist Ports) - Δράση 16931» στο ΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 74440 ΕΞ 2023/12-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΜΙΗ-815) όμοια απόφαση,

κστ) της υπ’ αρ. 19636/25-10-2023 (ΑΔΑ: 61ΤΡ465ΧΘΟ3ΣΜ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπουργού Τουρισμού για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - Οδηγός εφαρμογής για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων», Υποέργο 5: «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων», Δράση 16931: «Τουριστική Ανάπτυξη» , όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 24116/27-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΡ44465ΧΘΟ-HOΨ) και 1775/31-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΧ4465ΧΘΟ-Δ33) όμοιες προσκλήσεις,

κζ) της υπ’ αρ. 157090/08-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠΡΗ-ΥΕ4) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του Υποέργου «SUB6: Προσβάσιμες παραλίες (Αccessible Beaches) - Δράση 16931» στο ΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 68012 ΕΞ 2023/0305-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΝΦΗ-ΚΒΝ) όμοια απόφαση,

κη) της υπ’ αρ. 19637/25-10-2027 (ΑΔΑ: 90ΖΕ465ΧΘΟΝΩΗ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπουργού Τουρισμού για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης του Υποέργου 6 «Προσβάσιμες Παραλίες», Δράση 16931: «Τουριστική Ανάπτυξη», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1364/23-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΣΔΕ465ΧΘΟ-2ΔΕ) και υπ’ αρ.10717/06.06.2024 (ΑΔΑ: ΡΘΝΣ465ΧΘΟ-319) όμοιες προσκλήσεις,

κθ) της υπ’ αρ. 157091/08-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΛΙΗΦΗΚ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του Έργου «SUB7: Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός - Δράση 16931» στο ΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 73959/ΕΞ/2023/ 12-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΑ2Η-Κ2Λ) όμοια απόφαση,

κι) της υπό στοιχεία οικ.2/32828/ΔΛΤΠ-Α’/06-04-2023 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα λογαριασμών 2342 με τίτλο “Ε.Δ. - Λογαριασμοί Εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων”» (ΑΔΑ: 9ΝΒΖΗ-Ω70).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 237.059.600,00 ευρώ, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11114/12.06.2024 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

1. Για τις ανάγκες της παρούσας εφαρμόζονται οι κάτωθι ορισμοί:

α) Πρόγραμμα ενίσχυσης της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 (εφεξής «Πρόγραμμα»): Πρόγραμμα δημόσιας ενίσχυσης Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», για τα Υποέργα SUB 2, SUB 3, SUB 5, SUB 6 και SUB 7 για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα λήψης χρηματοδότησης μέσω Ειδικού Δεσμευμένου Καταπιστευτικού Λογαριασμού.

β) Δικαιούχος ενίσχυσης (εφεξής «Δικαιούχος»): Δικαιούχος ενίσχυσης νοείται κάθε οικονομικός φορέας που εντάσσεται στο Πρόγραμμα και λαμβάνει έγκριση υπαγωγής και ενίσχυσης.

γ) Ποσό εγκεκριμένης ενίσχυσης (εφεξής «Ενίσχυση»): Το συνολικό εγκριθέν χρηματικό ποσό το οποίο λαμβάνει κάθε Δικαιούχος ως ενίσχυση.

δ) Ειδικός Δεσμευμένος Καταπιστευτικός Λογαριασμός (εφεξής «ΕΔΚΛ»): Ο λογαριασμός του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) τον οποίο κάθε Δικαιούχος οφείλει να διαθέτει σε πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρεί ήδη λογαριασμό προκειμένου να του καταβληθεί η ενίσχυση, κατόπιν έκδοσης απόφασης ένταξής του στο Πρόγραμμα.

ε) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (εφεξής «ΟΠΣ»): Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με URL: https://gobeyondpayments.gov.gr/μέσω του οποίου διενεργείται η διαδικασία ανοίγματος ΕΔΚΛ σε πιστωτικό ίδρυμα και η διαδικασία αποδέσμευσης ποσών προς τον Δικαιούχο.

στ) Φορέας υλοποίησης (ΦΥ): Ως φορέας υλοποίησης νοείται η υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού η οποία αναλαμβάνει αρμοδίως τη συνολική διαχείριση κάθε Υποέργου.

ζ) Λογαριασμός Εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων ‘’αδιάθετων υπολοίπων’’ (εφεξής «ΛΕΔΕ ‘’αδιάθετων υπολοίπων’’»: Ο λογαριασμός Νο 2342241551 με IBAN GR49 0100 0230 0000 0234 2241 551 και τίτλο «ΠΔΕ - Αδιάθετα υπόλοιπα ειδικών καταπιστευτικών λογαριασμών του ΤΑΑ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

η) Λογαριασμός Εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων ‘’είσπραξης τόκων’’ (εφεξής «ΛΕΔΕ ‘’είσπραξης τόκων’’»: Ο λογαριασμός Νο 2342241567 με IBAN GR05 0100 0230 0000 0234 2241 567 και τίτλο «ΠΔΕ - Είσπραξη τόκων ειδικών καταπιστευτικών λογαριασμών του ΤΑΑ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 2

Έλεγχος σώρευσης Δικαιούχων του Υποέργου «SUB6»

1. Οι Δικαιούχοι του Υποέργου «SUB6: Προσβάσιμες παραλίες (Αccessible Beaches) - Δράση 16931» ελέγχονται για τυχόν σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2831/2023 («de minimis»), ως ισχύει. Συνεπώς, το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2 του Κανονισμού), αθροιζόμενο με το ποσό της ενίσχυσης δυνάμει του Προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

2. Επιπλέον των ανωτέρω, διενεργείται έλεγχος σώρευσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) πριν από κάθε αποδέσμευση ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/1106-2020 (Β’ 2417) κοινή υπουργική απόφαση και σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην εγκύκλιο 121114/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6Σ5Ρ46ΜΤΛΡ-2Σ2).

Άρθρο 3

Διαδικασία ανοίγματος ΕΔΚΛ (escrow account)

Ο Δικαιούχος ενίσχυσης εισέρχεται στο ΟΠΣ κατόπιν εισαγωγής διαπιστευτηρίων ΤAXISnet και υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση ανοίγματος ΕΔΚΛ στο πλαίσιο της οποίας ζητείται:

α) Η επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία/διαχείριση του ΕΔΚΛ που αφορά στην Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ) 011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Τουρισμού όπου είναι ενταγμένο το έργο.

β) Η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του για μετακίνηση χρηματικών ποσών στο πλαίσιο μερικής ή ολικής εκταμίευσης της ενίσχυσης.

γ) Η αποδοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των προϋποθέσεων συμμετοχής και των όρων λειτουργίας του ΕΔΚΛ.

Άρθρο 4

Χρηματοδότηση έργου - Πίστωση λογαριασμούΠροκαταβολή και Ενδιάμεσες Πληρωμές

1. Η Δράση 16931 εντάσσεται στο ΠΔΕ του Υπουργείου Τουρισμού στη ΣΑΤΑ 011 και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

2. Η χρηματοδότηση της Δράσης από το ΠΔΕ γίνεται βάσει των ως άνω σχετικών αποφάσεων ένταξης έργων της Υπουργού Τουρισμού που αφορούν στην ένταξη στο ΠΔΕ της ΣΑΤΑ 011 των υποέργων της Δράσης 16931 και του Πίνακα Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ) του Υπουργείου Τουρισμού, μέσω του e-ΠΔΕ.

3. Η πίστωση του ΕΔΚΛ υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΔΥ) του Υπουργείου Τουρισμού.

Η διαδικασία υλοποιείται ως εξής:

Η ΓΔΟΔΥ, ως υπόλογος διαχειριστής και εντός διαστήματος το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από το άνοιγμα του ΕΔΚΛ μεταφέρει από το λογαριασμό του έργου της οικείας ΣΑΤΑ στον ΕΔΚΛ του Δικαιούχου με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (eps) μέσω του e-ΠΔΕ, προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές της Ενίσχυσης το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις δαπάνες των επόμενων δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται για το Πρόγραμμα.

Για τη μεταφορά προηγείται αίτημα από τον ΦΥ συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά του Δικαιούχου:

α. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης).

γ. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας σε ισχύ.

δ. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:

  • Τροποποιήσεων του καταστατικού.
  • Μη λύσης της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση.
  • Μη θέσης της εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

ε. Αντίγραφο του IBAN του ΕΔΚΛ του.

στ Αίτημα προκαταβολής του δικαιούχου ενίσχυσης συνοδευόμενο από την Απόφαση έγκρισης επενδυτικού σχεδίου καθώς και πίνακα προϋπολογισθέντων δαπανών για το διάστημα των επόμενων δώδεκα (12) μηνών.

ζ. Αντίγραφο της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης.

4. Η μεταφορά των πιστώσεων στον ΕΔΚΛ του τελικού Δικαιούχου/ωφελούμενου αποτελεί πληρωμή για το ΠΔΕ.

Άρθρο 5

Αποδέσμευση ποσών - Διαδικασία πληρωμής

1. Για την αποδέσμευση των χρηματικών ποσών από τον ΕΔΚΛ κάθε εν δυνάμει Δικαιούχος καταχωρεί αίτημα έγκρισης αποδέσμευσης, υποβάλλοντας στον Φ.Υ μέσω του ΟΠΣ τα προβλεπόμενα σε κάθε πρόσκληση, δικαιολογητικά.

2. Αιτήματα πληρωμής σε λογαριασμούς προμηθευτών που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής δεν γίνονται αποδεκτά.

3. Η επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών (όργανο ελέγχου - επιτροπή παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) ελέγχεται με εκ των προτέρων έλεγχο ή/και εκ των υστέρων διοικητικό/ επιτόπιο έλεγχο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος - οδηγούς εφαρμογής. Το πιστωτικό ίδρυμα ουδεμία ευθύνη φέρει κατά την εκτέλεση των εγκεκριμένων από τον φορέα υλοποίησης του Προγράμματος εντολών πληρωμής.

4.1 Για την αποδέσμευση του αιτούμενου ποσού που αφορά σε χορήγηση προκαταβολής ή σε εξόφληση του Δικαιούχου ή των προμηθευτών του, κατά περίπτωση, απαιτείται η διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης με έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης εκ μέρους του ΦΥ.

H Σύμφωνη Γνώμη πρέπει να περιλαμβάνει:

α. τον τίτλο και ενάριθμο του έργου στη ΣΑΤΑ του ΠΔΕ,

β. την απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης,

γ. τα στοιχεία του/των Δικαιούχου/ων της πληρωμής,

δ. το συνολικό ποσό προς αποδέσμευση/πληρωμή αριθμητικά και ολογράφως, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία του/των Δικαιούχου/ων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, IBAN και ποσό),

ε. τα Φορολογικά Παραστατικά στοιχεία που εκδόθηκαν για την πληρωμή στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου,

στ. το πρακτικό από την Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΠαραλαβής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σχετικά με την πορεία του έργου ή την ολοκλήρωση αυτού,

ζ. την αναλυτική κατάσταση επιλέξιμων δαπανών προς εξόφληση.

4.2 Η Σύμφωνη Γνώμη εκ μέρους του ΦΥ καταχωρείται μέσα στο ΟΠΣ και αποστέλλεται στη ΓΔΟΔΥ αρμοδίως υπογεγραμμένη. Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται μέσω του ΟΠΣ στο οποίο έχει πρόσβαση και η ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Τουρισμού. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων δικαιολογητικών, αυτά θα πρέπει να αποσταλούν εντύπως στη ΓΔΟΔΥ για την τήρηση του σχετικού αρχείου.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, η ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Τουρισμού εγκρίνει την αποδέσμευση του ποσού της Επιδότησης από τον ΕΔΚΛ που έχει ανοιχθεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Δικαιούχου του Προγράμματος, εκδίδοντας εντολή αποδέσμευσης, ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ, προς το πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο ΕΔΚΛ.

6. Σε περίπτωση που στον ως άνω λογαριασμό παραμείνει αδιάθετο ποσό για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, αυτό επιστρέφεται στον ΛΕΔΕ ‘αδιάθετων υπολοίπων’.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 6

Διαδικασία παρακολούθησης του ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού

Προς τον σκοπό της ορθής παρακολούθησης της υλοποίησης του Προγράμματος χρηματοδότησης, η ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Τουρισμού και η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών λαμβάνει μηνιαία ενημέρωση από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με τις κινήσεις του λογαριασμού, τυχόν τόκους που έχουν δημιουργηθεί καθώς και τυχόν υπόλοιπά του.

Επιπλέον, η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών λαμβάνει στο e-ΠΔΕ, μέσω διεπαφής/διαλειτουργικότητάς του με το ΟΠΣ, ενημέρωση αναφορικά με τις αναλυτικές κινήσεις του λογαριασμού που πραγματοποιούνται μέσω αυτού.

Άρθρο 7

Διαδικασία κλεισίματος λογαριασμού και επιστροφής ποσών και τόκων στο Ελληνικό Δημόσιο

1. Ο λογαριασμός του Δικαιούχου Ενίσχυσης κλείνει κατόπιν αιτήματος της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Τουρισμού, ως φορέας χρηματοδότησης, προς το πιστωτικό ίδρυμα.

2. Τυχόν αδιάθετα ποσά στον ΕΔΚΛ, σε χρονικό διάστημα πέραν της λήξης του προγράμματος, επιστρέφονται στο ελληνικό Δημόσιο με εντολή της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Τουρισμού στον ΛΕΔΕ ‘’αδιάθετων υπολοίπων’’.

3. Το ελληνικό Δημόσιο, μέσω αιτήματος της ΓΔΟΔΥ, ως φορέας χρηματοδότησης, δύναται να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυμα την επιστροφή του συνόλου ή μέρους του ποσού που τηρείται στον ΕΔΚΛ, δίχως τη συναίνεση του Δικαιούχου, είτε με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού ή με τη λήξη του Προγράμματος/Έργου.

4. Οι τόκοι που τυχόν κεφαλαιοποιούνται από την παραμονή των πιστώσεων στον ΕΔΚΛ επιστρέφονται εντός εξαμήνου από τη λογιστικοποίησή τους στο Ελληνικό Δημόσιο, στον ΛΕΔΕ ‘’είσπραξης τόκων’’. Οι εν λόγω τόκοι δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα του ωφελούμενου\Δικαιούχου και εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου των άρθρων 61 έως 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α’ 167)].

Άρθρο 8

Λοιποί όροι

1. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές προς τον Δικαιούχο ή/και τους προμηθευτές δεν κατάσχονται καθώς ο ΕΔΚΛ είναι ακατάσχετος έναντι όλων των δανειστών του Δικαιούχου, για χρέη και οφειλές του από κάθε αιτία. Σε περίπτωση αναγκαστικής διάσωσης μέσω χρηματοδότησης, το ελληνικό Δημόσιο ικανοποιείται προνομιακά έναντι των λοιπών δανειστών. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του Δικαιούχου της Επιδότησης προς το ελληνικό Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία και δεν δύνανται να αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης ή οποιασδήποτε διάθεσης εκ μέρους του ιδίου.

2. Επί του ΕΔΚΛ δεν ισχύουν οι διατάξεις περί επαγγελματικού και τραπεζικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270), έναντι του ελληνικού δημοσίου και των εκάστοτε οριζομένων Συμβούλων του, των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι αρμόδιες για το ΠΔΕ καθώς και έναντι των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού ως ΦΥ, όπως αυτοί ορίζονται στην απόφαση ένταξης/ έγκρισης χρηματοδότησης του έργου.

3. Με την αίτηση συμμετοχής παρέχεται από τον Δικαιούχο Χρηματοδότησης άμεση εξουσιοδότηση προς τους ως άνω φορείς να προβαίνουν, αντ’ αυτού και για λογαριασμό του, στην άντληση, από τα πιστωτικά ιδρύματα, των όποιων δεδομένων απαιτούνται για το άνοιγμα και τη λειτουργία του λογαριασμού καθώς και στην περαιτέρω διαβίβαση αυτών, προς υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Η ως άνω εξουσιοδότηση συνεπάγεται την άρση του απορρήτου του ΕΔΚΛ.

Άρθρο 9

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται τόσο στις ήδη δημοσιευμένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος των σχετικών υποέργων της Δράσης 16931 όσο και σε προσκλήσεις που επίκεινται να δημοσιευθούν κατά το προσεχές διάστημα.

Άρθρο 10

Ρήτρα αποκλεισμού

Οι Δικαιούχοι ενίσχυσης μέσω ΕΔΚΛ αποκλείονται από τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ενίσχυσης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού με URL: https:// tourism.development.mintour.gov.gr/.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Τουρισμού
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!