Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 20983 ΕΞ 2024 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου

Αριθμ. 20983 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B' 3500/18.06.2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,

2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

9. της υπ’ αρ. 2287/40083/7.4.2015 υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α) και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας», άρθρο 5 «Λειτουργία Ο.Σ.Π.Α» παρ. β, σημείο ιν «Διαλειτουργικότητα - Επικύρωση» (Β’ 695),

10. του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως του άρθρου 217 αυτού,

11. του ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» άρθρο 52 «Παροχή δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στην Αρχή» και άρθρο 148 «Ορισμός ευάλωτου οφειλέτη - Τροποποίηση περ. α’ άρθρου 217 ν. 4738/2020» (Α’ 181).

Β. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11.10.2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΨΔ «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Δ. Τα υπ’ αρ. 20056/14.6.2023 αιτήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπ’ αρ. 24165/4.3.2024 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (ΕΔΑ) της ΓΓΠΣΨΔ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Ε. Τα υπ’ αρ. 358/114798/19.4.2024 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπ’ αρ. 1272/22.4.2024 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προς τη ΓΓΠΣΨΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α) Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ στα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:

1. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΣΠΑ - ΥΠΑΑΤ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις μεθόδους Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου - retrieveInfoByAFM, Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου - retrieveInfoByName και Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό και το Είδος Ταυτότητας - retrieveInfoByADT.

Σκοπός διάθεσης της υπηρεσίας είναι η επιβεβαίωση και επικαιροποίηση στοιχείων από το φορολογικό μητρώο, κατά την αίτηση καταχώρησης της επιχείρησης στο ΟΣΠΑ. Για την καταχώρηση μίας επιχείρησης στο μητρώο επιχειρήσεων του ΟΣΠΑ, απαιτείται υποβολή αιτήματος από τον αντίκλητο της επιχείρησης και έγκρισή του, μέσω διασταύρωσης ύπαρξης της επιχείρησης και αυτόματης ανάκτησης της επωνυμίας της, καθώς επίσης και η κατά περιόδους επικαιροποίηση του μητρώου των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων.

Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2287/40083/ 7.4.2015 (Β’ 695) υπουργική απόφαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 5 του σημείου ιν.

2. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με τις μεθόδους Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου - retrieveInfoByAFM, Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου - retrieveInfoByName και Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό και το Είδος Ταυτότητας - retrieveInfoByADT.

Σκοπός διάθεσης της υπηρεσίας είναι η αναζήτηση στοιχείων οφειλετών για βεβαίωση, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και ιδιωτικών φορέων για την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων, μέσω της πιστοληπτικής βαθμολόγησής τους (credit scoring) σχετικά με οφειλές τους προς το Δημόσιο. Ο απώτερος στόχος είναι η αποτροπή της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η πρόληψη υπερχρέωσης, σύμφωνα με το στοιχ. β του άρθρου 217 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των άρθρων 52 και 148 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

Β) Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Γ) Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 13 Ιουνίου 2024

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!