Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 820/2024 Ηλεκτρονική υπηρεσία «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας».

Αριθμ. 820

ΦΕΚ B' 3410/13.06.2024

Ηλεκτρονική υπηρεσία «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 31 και της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 5099/2024 «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις» (Α’ 48),

β. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως του Μέρους Α’,

γ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

δ. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

στ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ζ. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

η. του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

θ. της υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441),

ι. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ια. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιβ. του π.δ. 133/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ιγ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

ιδ. του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281),

ιε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Tην υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

3. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

4. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

5. Την ανάγκη ελαχιστοποίησης της διακίνησης και τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών από πολλαπλές υπηρεσίες σε πολλαπλάσια αντίγραφα και την κατάργηση της υποχρέωσης των Ελλήνων πολιτών να υποβάλλουν φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας κατά τις συναλλαγές με φορείς του δημοσίου τομέα.

6. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία έκδοσης με ηλεκτρονικό τρόπο αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 127/1969 (Α’ 29), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

Άρθρο 2

Χρήστες της εφαρμογής

Χρήστες της εφαρμογής είναι υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι οποίοι είναι καθύλην αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 3, την επεξεργασία των σχετικών αιτημάτων και την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης.

Άρθρο 3

Διαδικασία έκδοσης ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας

1. Το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

2. Η είσοδος στην εφαρμογή επιτρέπεται στους δημοσίους υπαλλήλους του άρθρου 2, κατόπιν αυθεντικοποίησης με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 4798).

3. Για τη δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, οι δημόσιοι υπάλληλοι εισάγουν στην εφαρμογή της παρ. 1 του παρόντος:

α. Το όνομα της διαδικασίας, για την οποία ζητείται το αντίγραφο. Η διαδικασία δύναται να επιλεγεί από κατάλογο διαδικασιών, που παρέχεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών ΕΜΔΔ «Μίτος», για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας,

β. τον αριθμό πρωτοκόλλου του αιτήματος του πολίτη,

γ. τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του πολίτη,

δ. τα τρία πρώτα γράμματα του επωνύμου, του ονόματος και του πατρωνύμου του πολίτη και

ε. το έτος γέννησης του πολίτη.

4. Προϋπόθεση για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών είναι η επαλήθευση από την εφαρμογή της παρ. 1 του παρόντος:

α. Της ορθότητας των στοιχείων,

β. της ισχύος του δελτίου ταυτότητας του πολίτη μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Μετά την επαλήθευση, εκδίδεται το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε μορφή PDF.

Άρθρο 4

Περιεχόμενα και ισχύς ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας

1. Στο ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών:

1. Αριθμός δελτίου ταυτότητας,

2. ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς (εφόσον υπάρχουν στο δελτίο ταυτότητας) χαρακτήρες,

3. πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς (εφόσον υπάρχουν στο δελτίο ταυτότητας) χαρακτήρες,

4. μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες,

5. ημερομηνία γέννησης,

6. τόπος γέννησης,

7. ημερομηνία και αρχή έκδοσης και

8. φωτογραφία του κατόχου.

2. Η άντληση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. To ψηφιακό δελτίο ταυτότητας έχει ισχύ φωτοαντιγράφου, φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα: μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου:

α. Ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.

β. Ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 5

Χρήση του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας

Κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής φωτοαντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 127/1969 (Α’ 29), ως δικαιολογητικού, το φωτοαντίγραφο αυτό εκδίδεται από τους ανωτέρω φορείς αποκλειστικά με τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 6

Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

1. Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραίτητα μητρώα του δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών.

2. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 7

Προσωπικά Δεδομένα

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

1. Αποκλειστικά στην περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας λόγω λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4, δύναται η διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 3 να γίνεται με τη χρήση φωτοαντιγράφου δελτίου ταυτότητας.

2. Η χρήση φωτοαντιγράφου της παρ. 1 του παρόντος επιτρέπεται μόνο για δελτία ταυτότητας που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία 3021/19/84-μα'/4.9.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Έναρξη έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μορφότυπου ID-1» (Β’ 5328).

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 4 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!