Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 134585/2024 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 134585

ΦΕΚ B' 3356/13.06.2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.47563/4181/ 06-08-2014 (Β’ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

β. του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

γ. του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 102),

δ. του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102),

ε. των άρθρων 82 έως 97, 99 έως 100, 102 έως 103 και 105 έως 112 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82),

στ. των άρθρων 49 έως 54 του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120),

ζ. της περ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

η. του ν. 4624/2019 «περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

θ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ι. του άρθρου 82 του ν. 4954/2022 «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ΚΑΝ.ΕΕ 2019/788/Εκλογική νομοθεσία/ Κόμματα/ΦΟ.Δ.Σ.Α/Υπαίθρια διαφήμιση κ.λ.π.» (Α’ 136),

ια. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ιβ. του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α’ 101),

ιγ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιδ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 82/2023 (Α’ 139) και ισχύει,

ιε. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ιστ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ιζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

ιη. του π.δ. 133/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ιθ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

κ. της υπ’ αρ. οικ.47563/4181/6-8-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β’ 2254), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία οικ.102118/1438/Φ.4.1/28-12-2018 (Β’ 6100) και ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1./2021 (Β’ 3849) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υποδομών και Μεταφορών,

κα. της υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798),

κβ. της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας» (Β’ 1697)», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ30/A3/99139/2020 (Β’ 5141) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών και ισχύει,

κγ. της υπό στοιχεία ΣΤ/26322/1977 κοινής υπουργικής απόφασης «Περί καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος και νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων, τρικύκλων, ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.» (Β’ 1099), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 313739/2021 (Β’ 5403) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας και ισχύει,

κδ. της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ30/A3/60787/2022 (Β’ 1271) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

κε. της υπό στοιχεία Δ30/A3/351841/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011” (Α’ 101) και ισχύει» (Β’ 5703),

κστ. της υπ’ αρ. 156/8.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου» (Β’ 4410),

κζ. του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β’ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία οικ.102118/1438/Φ.4.1/28-12-2018 (Β’ 6100) και ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1./2021 (Β’ 3849) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/ 6-8-2014 (Β’ 2254) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία οικ.102118/ 1438/Φ.4.1/28-12-2018 (Β’ 6100) και ΔΔΟ/ Α/208462/Φ.4.1./2021 (Β’ 3849) όμοιες αποφάσεις ως ακολούθως:

Μετά το άρθρο 1 προστίθεται άρθρο 1Α ως εξής:

«Άρθρο 1Α

Διαδικασία ψηφιακής αίτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 διοικητικές διαδικασίες, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που περιγράφονται στα αντίστοιχα έντυπα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, δύνανται να διεκπεραιωθούν και με την υποβολή ψηφιακής αίτησης του φυσικού προσώπου - δικαιούχου, καθώς και μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, προς την αρμόδια Υπηρεσία μέσω των Κ.Ε.Π.

2. Εκτός των αναφερόμενων στην παρ. Α του άρθρου 1 διοικητικών διαδικασιών για τις άδειες οδήγησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει και ψηφιακή αίτηση για την ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για άδεια οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ.

3. Ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), συμπληρώνει τα πεδία που εμφανίζονται στην ειδική εφαρμογή και μεταφορτώνει τα επιπλέον δικαιολογητικά, που μπορεί να απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της ψηφιακής αίτησης. Τα έντυπα αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης που κατατίθενται στα Κ.Ε.Π., από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία δεν περιέχονται στην ψηφιακή αίτηση, διαβιβάζονται από τα Κ.Ε.Π. στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων με φυσικό φάκελο.

4. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης των χρηστών μέσω ενσωματωμένου μηχανισμού αναφοράς προβλημάτων. Η τεχνική υποστήριξη αφορά μόνο ζητήματα ορθής λειτουργίας και τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας. Για θέματα σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα καθώς και ζητήματα διαδικαστικού χαρακτήρα οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να απευθύνονται στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υποβάλλεται το αίτημα.

5. Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων διεκπεραιώνουν τις ψηφιακές αιτήσεις, που τους διαβιβάζονται μέσω των Κ.Ε.Π. και αποστέλλουν τις νέες άδειες κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης, χωρίς να απαιτείται η λήψη του φυσικού φακέλου της παραγράφου 3 του παρόντος. Με την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας ή της νέας άδειας οδήγησης καθίστανται, αυτοδικαίως, άκυρες οι προηγούμενες άδειες.

6. Η έναρξη της δυνατότητας υποβολής ψηφιακής αίτησης, μέσω των Κ.Ε.Π., για κάθε διοικητική διαδικασία του άρθρου 1 της παρούσας καθώς και για την ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για άδεια οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ, πραγματοποιείται δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την ενημέρωση της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μιας Στάσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την αποστολή εγχειριδίου χρήσης, καθώς και της έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης της παρ. 4 του παρόντος».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. οικ.47563/4181/ 6-8-2014 (Β’ 2254) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία οικ.102118/1438/Φ.4.1/28-12-2018 (Β’ 6100) και ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1./2021 (Β’ 3849) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!