Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 81409 ΕΞ 2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 57416 ΕΞ 2022/28.04.2022 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το Μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) » (B’ 2153).

Αριθμ. 81409 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B' 3320/12.06.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 57416 ΕΞ 2022/28.04.2022 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το Μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) » (B’ 2153).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

7. Την υπό στοιχεία Y12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

8. Την υπό στοιχεία 114549ΕΞ2023/01.08.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 775).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

10. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

11. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 197 αυτού.

14. Τον ν. 5101/2024 «Κύρωση του Προσαρτήματος στη Σύμβαση Χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και του παραρτήματός του και του Προσαρτήματος στη Δανειακή Σύμβαση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των παραρτημάτων του.» (Α’ 135).

15. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

16. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

17. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

18. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521).

19. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522).

20. Την υπ’ αρ. 439/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ).

21. Την υπ’ αρ. 440/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π).

22. Την υπό στοιχεία 168312 ΕΞ 2021/30.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Δημόσιας Πρόσκλησης για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: 9Ζ90Η-ΚΟΝ) και την εγκριθείσα με αυτή υπ’ αρ. 03/2021 Πρόσκληση για τη δημιουργία καταλόγου - Μητρώου αξιολογητών των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

23. Την υπό στοιχεία 57416 ΕΞ 2022/28.04.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το Μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (Β’ 2153), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 80647 ΕΞ 2022/08.06.2022 (Β’ 3026), και 107257 ΕΞ 2022/26.07.2022 (Β’ 4061) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

24. Την από 06.06.2024 Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

25. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 57416 ΕΞ 2022/28.04.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το Μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (Β’ 2153), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 80647 ΕΞ 2022/08.06.2022 (Β’ 3026), και 107257 ΕΞ 2022/26.07.2022 (Β’ 4061) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως εξής και μόνο στα ακόλουθα σημεία, ήτοι αντικαθίσταται το άρθρο 3 και η ως άνω απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από τον κατάλογο - Μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 196 και 197 του ν. 4820/2021.

Άρθρο 2

Διαδικασία επιλογής αξιολογητή

1. Κατόπιν της επαλήθευσης της καταρχήν επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων από το πιστωτικό ίδρυμα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας: greece20-loans. gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4522), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στις οικείες επιχειρησιακές συμβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενεργοποιείται τυχαιοκρατικός αλγόριθμος για την επιλογή αξιολογητή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.α. του παρόντος άρθρου.

Οι Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί, δύνανται να αξιοποιούν για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων τον κατάλογο - Μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από υπαλλήλους της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.β. του παρόντος άρθρου.

2. α. Για την επιλογή αξιολογητή από τον κατάλογο - Μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, αρχικά δημιουργείται στο σύστημα ένας κατάλογος επιλέξιμων αξιολογητών, από τον οποίο εξαιρούνται αυτόματα οι αξιολογητές οι οποίοι έχουν δηλωθεί από τον φορέα της επένδυσης ως σύμβουλοι κατά την εκπόνηση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Στην συνέχεια, η επιλογή από τον κατάλογο των επιλέξιμων αξιολογητών γίνεται μέσω του τυχαιοκρατικού αλγορίθμου που εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

2. β. Για την επιλογή αξιολογητή από τον κατάλογο - Μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, κατόπιν αιτήματος από τους Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικού Θεσμούς, διενεργείται κλήρωση από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Η κλήρωση μπορεί να λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο μέσο, όπως με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης κοινοποιείται με επιμέλεια της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείο Ανάκαμψης προς τον Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Θεσμό.

3. Στο πρόσωπο του επιλεγέντος αξιολογητή δεν πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, υπό την έννοια ότι ο συγκεκριμένος αξιολογητής δεν έχει ούτε είχε κατά το παρελθόν οιαδήποτε ανάμειξη στη μελέτη, διάρθρωση, κατάρτιση ή/και αξιολόγηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου για λογαριασμό του φορέα υλοποίησής του επενδυτικού σχεδίου καθώς και οιαδήποτε μετοχική ή άλλη σχέση ελέγχου με το φορέα υλοποίησής του επενδυτικού σχεδίου. Η μη συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται από τον επιλεγμένο αξιολογητή κατά περίπτωση είτε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, κατά την ανάθεση σε αυτόν της αξιολόγησης της εκάστοτε αίτησης είτε προς τον εκάστοτε Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Θεσμό. Σε περίπτωση που, με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία από τον αξιολογητή, συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό του για την αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης αίτησης, ο ίδιος καθώς και οι δηλωμένοι από τον φορέα της επένδυσης σύμβουλοι κατά την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, αποκλείονται από την αξιολόγησή της, και κατά περίπτωση είτε ενεργοποιείται αυτόματα ο τυχαιοκρατικός αλγόριθμος για την εκ νέου επιλογή αξιολογητή, είτε ο Ευρωπαϊκός Χρηματοπιστωτικός Θεσμός ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για τη διενέργεια νέας κλήρωσης οπότε και ακολουθείται η σχετική διαδικασία της παρούσας.

Άρθρο 3

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων

1. Συστήνεται τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Κληρώσεων για την επιλογή αξιολογητή από τον κατάλογο - Μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.β. του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Η Επιτροπή Διενέργειας Κληρώσεων είναι μη αμειβόμενη και αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Ονοματεπώνυμο και κλάδος Ιδιότητα
Παρασκευή Ζαχαριά, του Αθανασίου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συντονισμού Δράσης Δανειακής Στήριξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Πρόεδρος
Χρήστο Βαμβακούλα, του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Επιστημονικό Προσωπικό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στο Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Α’, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού Δράσεων και Διοικητικής Υποστήριξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Τακτικό Μέλος
Χρήστο Φέρτη, του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στο Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Γ’, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού Δράσεων και Διοικητικής Υποστήριξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Τακτικό Μέλος
Δημοσθένη Βοϊβόντα, του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού Δράσεων και Διοικητικής Υποστήριξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αναπληρωματικό μέλος, αναπληρωτής της Προέδρου
Χριστίνα Τσέλιου, του Κυριάκου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Επικοινωνιολόγος, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της Διεύθυνσης Αναφορών και Δημοσιότητας, της Γενικής Διεύθυνσης Αναφορών και Θεσμικής Υποστήριξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αναπληρωματικό μέλος
Άννα Σπυρίδου του Αποστόλου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Αναφορών Δράσης Δανειακής Στήριξης, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συντονισμού Δράσης Δανειακής Στήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αναπληρωματικό μέλος

3. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, πλην της αναπλήρωσης του Προέδρου, για τον οποίο ορίζονται ειδικά ανωτέρω τα της αναπλήρωσής του.

4. Ως Γραμματέας της Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων ορίζεται η Δήμητρα Μπάτρα, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Αναφορών Δράσης Δανειακής Στήριξης, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συντονισμού Δράσης Δανειακής Στήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με αναπληρώτρια αυτής, την Παναγιώτα Μούρκου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της Διεύθυνσης Αναφορών και Δημοσιότητας, της Γενικής Διεύθυνσης Αναφορών και Θεσμικής Υποστήριξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντός των ωρών λειτουργίας του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

6. Ως προς τα λοιπά θέματα απαρτίας, λήψης των αποφάσεων και λειτουργίας της Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα συλλογικά όργανα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2024

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!