Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 20209 ΕΞ 2024 Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 20209 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B' 3309/11.06.2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του» (Β’ 203).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169) και ιδίως του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 45 αυτού,

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

δ) του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53),

ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

η) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι) του άρθρου 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),

ια) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ιγ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Την υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του» (Β’ 203), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 50534/22.11.2023 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας “Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του» (Β’ 203)”» (Β’ 6669).

3. Την υπό στοιχεία 54001 ΕΞ 2023/18.12.2023 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας Υπομητρώων και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς» (Β’ 7129).

4.Την υπό στοιχεία Υ11/8.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών» (Β’ 4403).

5. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

6. Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

7. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

8. Την υπ’ αρ. 6810/9.3.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ)» (Β’ 988).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς - Τροποποίηση της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στο δεύτερο εδάφιο της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί πιστοποίησης των χρηστών του ΕΜΖΣ, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) μετά τη φράση «χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet),» διαγράφεται η λέξη «μόνο», β) μετά τη φράση «υποβολή δήλωσης απώλειας ή εύρεσης του ζώου συντροφιάς τους» προστίθενται οι εξής ενέργειες που δύναται να εκτελέσει ο ιδιοκτήτης ή ανάδοχος ζώου συντροφιάς στο ΕΜΖΣ «εκτύπωση QR κωδικού ταυτοποίησης ζώου συντροφιάς στον οποίο αποτυπώνεται o μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3, υποβολή δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης ζώου συντροφιάς, υποβολή αίτησης παράδοσης στον δήμο, σε φιλοζωική οργάνωση, φιλοζωικό σωματείο ή καταφύγιο, υποβολή αίτησης άδειας αναπαραγωγής, υποβολή δήλωσης θανάτου, προβολή κτηνιατρικού φακέλου ζώου συντροφιάς» και η περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2, διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς κατά την έννοια των παρ. 6 και 7 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), για ανάγνωση των τηρούμενων δεδομένων που συνδέονται με αυτούς, εκτύπωση του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου συντροφιάς τους, υποβολή δήλωσης απώλειας ή εύρεσης του ζώου συντροφιάς τους, εκτύπωση QR κωδικού ταυτοποίησης ζώου συντροφιάς στον οποίο αποτυπώνεται o μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3, υποβολή δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης ζώου συντροφιάς, υποβολή αίτησης παράδοσης στον δήμο, σε φιλοζωική οργάνωση, φιλοζωικό σωματείο ή καταφύγιο, υποβολή αίτησης άδειας αναπαραγωγής, υποβολή δήλωσης θανάτου, προβολή κτηνιατρικού φακέλου ζώου συντροφιάς και επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους αφού προηγηθεί σχετική καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Προϋπόθεση για την πρόσβαση είναι η έγκυρη καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.»

Άρθρο 2

Δήλωση θανάτου ζώου συντροφιάς - Αλλαγή ιδιοκτησίας ζώου συντροφιάς λόγω θανάτου ιδιοκτήτη - Πιστοποιητικό καθαροαιμίας - Στοιχεία υιοθεσίας ζώου συντροφιάς - Αίτηση αναπαραγωγής δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς - Αφαίρεση ζώου συντροφιάς - Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/ 17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί καταχώρισης ενός ζώου συντροφιάς στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. στ) της παρ. 1 προστίθεται η χρονική ισχύς των εμβολίων, β) στο τέλος της περ. ιβ) της παρ. 1 προστίθενται τέσσερα εδάφια, γ) στο τέλος της περ. ιε) της παρ. 1 προστίθενται δύο εδάφια, δ) στο τέλος της περ. ιζ) της παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ε) η παρ. 2 αντικαθίσταται, στ) στην παρ. 3 στα) διαγράφεται η φράση «, καθώς και τα στοιχεία του καταφυγίου στο οποίο θα φιλοξενηθεί,» και στβ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ζ) στην παρ. 9 προστίθενται δύο εδάφια στο τέλος, η) στο τέλος του άρθρου προστίθενται παρ. 10 και 11και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3

Διαδικασία καταχώρισης στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς ενός ζώου συντροφιάς

1. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς για κάθε δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς (γάτα ή σκύλο):

α) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021.

β) Τον αριθμό διαβατηρίου, εφόσον έχει εκδοθεί.

γ) Το είδος (γάτα ή σκύλος), το φύλο, το χρώμα και τη φυλή, εφόσον αυτή δύναται με ακρίβεια να προσδιοριστεί.

δ) Την ημερομηνία γέννησης, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

ε) Την ημερομηνία στείρωσης ή αποστολής γενετικού υλικού στο εργαστήριο του άρθρου 13 του ν. 4830/2021 καθώς και τον μοναδικό κωδικό του δείγματος.

στ) Τις ημερομηνίες εμβολιασμού, τα είδη και τη χρονική ισχύ των εμβολίων που έχουν γίνει στο ζώο.

ζ) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει.

η) Τα αποτελέσματα τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων.

θ) Την ημερομηνία και το αποτέλεσμα τυχόν θετικού δείγματος για τη λεϊσμανίαση, τον τίτλο των αντισωμάτων, καθώς και κάθε άλλο νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α’ 44).

ι) Προαιρετικά τη φωτογραφία του ζώου.

ια) Το όνομα του ζώου.

ιβ) Την ημερομηνία και την αιτία θανάτου, εφόσον είναι γνωστή. Για την καταχώριση θανάτου, οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ζώων συντροφιάς, δύνανται να υποβάλουν στο ΕΜΖΣ σχετική δήλωση περί του θανάτου του ζώου, η οποία ενέχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση θανάτου φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγράφων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020, και συγκεκριμένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην περίπτωση αυτή, η καταχώριση του θανάτου ολοκληρώνεται από τον κτηνίατρο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) περί διαγραφής από το ΕΜΖΣ των καταχωρισμένων ζώων συντροφιάς στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

ιγ) Εάν το ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοήθειας, σκύλος εργασίας ή ζώο θεραπείας.

ιδ) Τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη για το ίδιο το ζώο ή τους απογόνους του.

ιε) Τον τρόπο και την ημερομηνία απόκτησης του δεσποζόμενου ζώου. Ως τρόπος απόκτησης θεωρείται και η αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς καθώς και η εύρεση αδέσποτου (σημασμένου ή μη) ημίαιμου ζώου συντροφιάς. Για την αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου είναι απαραίτητη α) η αυτοπρόσωπη παρουσία του νέου ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του ή πληρεξουσίου του, του οποίου η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται από έγγραφο με βέβαιη χρονολογία και β) είτε η αυτοπρόσωπη παρουσία και του προηγούμενου ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του ή πληρεξουσίου του, του οποίου η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται από έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, είτε η προσκόμιση δήλωσης μεταβίβασης με τα στοιχεία του, η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγράφων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020, και συγκεκριμένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Σε περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, ο κληρονόμος του που επιθυμεί να καταχωριστεί στο ΕΜΖΣ ως νέος ιδιοκτήτης, προσκομίζει στον κτηνίατρο ληξιαρχική πράξη θανάτου του ιδιοκτήτη και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι κληρονόμος του. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο ΕΜΖΣ.

ιστ) Την απώλεια ή την εύρεση ζώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας και

ιζ) αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον τον αριθμό έγκρισης του εκτροφέα αν πρόκειται για επαγγελματία ή την άδεια για αναπαραγωγή της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4830/2021 αν πρόκειται για ερασιτέχνη, την καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, την καταγραφή κάθε απογόνου και του αριθμού σήμανσης αυτού, καθώς και την ένδειξη «αναπαραγωγικό ζώο». Προαιρετικά, είναι δυνατή η καταχώριση και του πιστοποιητικού καθαροαιμίας pedigree.

2. Σε περίπτωση υιοθεσίας ζώου, ο υπεύθυνος της παρ. 4 του άρθρου 8 μεριμνά για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ με την ένδειξη ότι υιοθετήθηκε, την ημερομηνία υιοθεσίας, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, επισυνάπτοντας και τη σύμβαση υιοθεσίας. Εφόσον ο νέος ιδιοκτήτης δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, καταχωρίζεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η χώρα προορισμού. Σε περίπτωση υιοθεσίας από νομικό πρόσωπο, καταχωρίζεται και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου του.

3. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει, για κάθε αδέσποτο ζώο, όσα από τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι διαθέσιμα, με την ένδειξη «αδέσποτο» και τα στοιχεία του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης ή του ιδιώτη που διαθέτει καταφύγιο, στο όνομα του οποίου καταχωρίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021. Επιπλέον καταχωρίζεται και αν το ζώο διαβιεί σε ανάδοχο, καταφύγιο ή ενδιαίτημα.

4. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει επίσης για κάθε πρόσωπο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας τα παρακάτω στοιχεία:

α) Όνομα,

β) Επώνυμο,

γ) Πατρώνυμο,

δ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,

ε) Αριθμό και είδος Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,

στ) Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας,

ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και

η) Διεύθυνση και δήμο διαμονής.

Τα υπό α) έως ε) στοιχεία αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. και τα υπό στ) έως η) στοιχεία δύναται να αντληθούν από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, έχει προηγηθεί σχετική καταχώριση.

Για την άντληση των ως άνω στοιχείων το ΕΜΖΣ διαλειτουργεί με τα ανωτέρω Μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Ειδικά στην περίπτωση που ορίζεται νομικό πρόσωπο ως ιδιοκτήτης και στην περίπτωση που αδέσποτο σημαίνεται με τα στοιχεία νομικού προσώπου, αντλούνται αυτόματα με χρήση του ΑΦΜ του νομικού προσώπου από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. τα ακόλουθα στοιχεία του νομικού προσώπου:

α) Πλήρης Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος,

β) Νομική Μορφή,

γ) Δραστηριότητα,

δ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και

ε) Διεύθυνση και δήμος έδρας επιχείρησης ή σχετικού υποκαταστήματος. Επιπρόσθετα, καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία για το νομικό πρόσωπο:

στ) Τηλέφωνο επικοινωνίας και

ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.

5. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021 με χρήση των κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (TAXISnet) του νομικού προσώπου δηλώνεται είτε το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ευζωία του ζώου με ηλεκτρονική υποβολή της οικείας απόφασης του αρμοδίως αποφασίζοντος οργάνου είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος με ηλεκτρονική υποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση αποδεικτικών εγγράφων νόμιμης εκπροσώπησης.

6. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο καταχωρίζεται με τα στοιχεία φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης, προσκομίζεται στον κτηνίατρο απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με την οποία εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να καταχωρίζει αδέσποτα ζώα στο όνομα του σωματείου ή της οργάνωσης. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο φιλοξενείται προσωρινά από ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021, υποβάλλεται στο ΕΜΖΣ η σχετική σύμβαση αναδοχής.

7. Κατά την καταχώριση πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται:

α) Στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021, με επίδειξη στον πιστοποιημένο κτηνίατρο από το πρόσωπο που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου,

β) στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021 με αναζήτηση στο ΕΜΖΣ του ιστορικού του προσώπου που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης,

γ) στο άρθρο 36 του ν. 4830/2021 μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Παραβατών που διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Ο έλεγχος αφορά στο πρόσωπο που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος.

8. Καταχώριση, επικαιροποίηση και εν γένει μεταβολή των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων που αφορούν στην αλλαγή ιδιοκτησίας ήδη εγγεγραμμένου ζώου μπορούν να καταχωρίζονται και από τους αρμόδιους υπαλλήλους του οικείου δήμου. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη δύνανται να αντληθούν από τα διαθέσιμα Μητρώα των φορέων του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου τα σχετικά στοιχεία των περ. στ), η) και ζ) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου δύναται να καταχωρισθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους του οικείου δήμου στο ΕΜΖΣ εφόσον δεν έχει προηγηθεί σχετική καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.. Στην περίπτωση που ορίζεται νομικό πρόσωπο ως ιδιοκτήτης καταχωρίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία των περ. στ) και ζ) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

9. Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο της παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021 εξάγεται και εκτυπώνεται από το Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς του παρόντος άρθρου. Φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγράφων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020, και συγκεκριμένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

10. Οι ιδιοκτήτες σκύλων ή γατών που επιθυμούν να αναπαράξουν το ζώο συντροφιάς μία (1) φορά σε όλη τη ζωή του, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας «Αίτηση Δήλωσης αναπαραγωγής ζώου συντροφιάς» του Υπομητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς, προκειμένου να λάβουν την απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α’ 169). Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021 διαβιβάζουν τη σχετική αίτηση στην ανωτέρω Επιτροπή και, κατόπιν ελέγχου από την Επιτροπή, αναρτούν τη σχετική απόφαση αυτής στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς, η οποία ισχύει για ένα (1) έτος. Εντός του διαστήματος αυτού, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να ενημερώσουν την Επιτροπή, μεριμνώντας να αναρτηθούν στο ίδιο Υπομητρώο τα στοιχεία της περ. ιζ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που αφορούν τις γέννες ανά θηλυκό ζώο, την καταγραφή κάθε απογόνου και του αριθμού σήμανσης αυτού, εφόσον η αναπαραγωγή ήταν επιτυχής. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς αναπαραγωγής, είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης.

11. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης ζώου συντροφιάς από τον ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4830/2021, καταχωρίζεται η ένδειξη αφαίρεσης στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς, με την επισύναψη τυχόν αποδεικτικών εγγράφων, όπως ενδεικτικά της απόφασης του ελεγκτικού οργάνου περί αφαίρεσης ή/και της σχετικής εισαγγελικής διάταξης. Το ζώο, εφόσον η αφαίρεση είναι οριστική, πλέον, καταχωρίζεται ως αδέσποτο, με τα στοιχεία του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του ιδιώτη που διαθέτει καταφύγιο, εφόσον το ζώο θα φιλοξενηθεί εκεί. Εάν το αδέσποτο ζώο φιλοξενείται από ανάδοχο, καταγράφονται και τα στοιχεία αυτού. Εάν η αφαίρεση είναι προσωρινή, καταχωρίζεται το καταφύγιο ή το ενδιαίτημα επί πληρωμή που φιλοξενεί προσωρινά το ζώο. Επίσης, στην περίπτωση της προσωρινής αφαίρεσης, με όμοιο τρόπο καταχωρίζεται στο Υπομητρώο η άρση της προσωρινής αφαίρεσης.»

Άρθρο 3

Δήλωση απώλειας ή εύρεσης ή αποχωρισμού ζώου συντροφιάς - Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί δήλωσης απώλειας ή εύρεσης ή αποχωρισμού δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου, β) οι παρ. 3, 4 και 5 αντικαθίστανται, γ) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 4, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4

Δήλωση απώλειας ή εύρεσης ή αποχωρισμού ζώου συντροφιάς

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) υποχρεούται να δηλώσει στο ΕΜΖΣ την απώλεια ή την εύρεση του ζώου συντροφιάς του εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από το γεγονός. Τη σχετική δήλωση στο ΕΜΖΣ δύναται να κάνει ο ίδιος αφού αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων του της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (TAXISnet) ή ο κτηνίατρος, κατόπιν ενημέρωσης από τον ιδιοκτήτη ή τον ανάδοχο.

2. Για τον σκοπό αυτό, καταχωρίζονται σε ειδική φόρμα τα παρακάτω στοιχεία:

α) Ημερομηνία και ώρα απώλειας/εύρεσης (εφόσον μπορεί να προσδιοριστεί η ώρα),

β) Περιοχή απώλειας/εύρεσης και

γ) Σε περίπτωση απώλειας, τυχόν λοιπές πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ή στην ανεύρεση του ζώου συντροφιάς (π.χ. φωτογραφία).

3. Στο ΕΜΖΣ λειτουργεί ειδική ενότητα, στην οποία αναρτώνται ανακοινώσεις σχετικά με την απώλεια ή την εύρεση ζώου συντροφιάς. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος ή ο δήμος ή το φιλοζωικό σωματείο ή το καταφύγιο, μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών του ΕΜΖΣ, κατά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας, μπορεί να επιλέξει αν και ποιες πληροφορίες σχετικά με το ζώο ή λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του επιθυμεί να αναρτηθούν δημόσια στο ΕΜΖΣ επί σκοπώ εύρεσης του ζώου. Επιπροσθέτως, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ανακοίνωση πιθανής εύρεσης ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) που έχει δηλωθεί σε απώλεια, ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτης/ανάδοχος ζώου συντροφιάς ή όχι. Για τον σκοπό αυτό, ο τρίτος, ο οποίος εισέρχεται στο ΕΜΖΣ κάνοντας χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων του της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (TAXISnet), καταχωρίζει τα στοιχεία α) και β) της παρ. 2, την κατάσταση του ζώου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του εφόσον το επιθυμεί, έτσι ώστε να ενημερωθεί από το ΕΜΖΣ ο ιδιοκτήτης ή ανάδοχος του ζώου.

4. Η δήλωση απώλειας ή εύρεσης δύναται να καταχωρίζεται και

α) από κτηνίατρο για λογαριασμό ιδιοκτήτη ή αναδόχου,

β) από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλων των δήμων για λογαριασμό ιδιοκτήτη ή αναδόχου και

γ) από τα φιλοζωικά σωματεία ή οργανώσεις ή καταφύγιο για λογαριασμό αναδόχου.

5. Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021 υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του, με σχετική αίτηση στο ΕΜΖΣ που ενέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης, αποκλειστικά προς τον δήμο μόνιμης κατοικίας του. Ο πιστοποιημένος υπάλληλος, αφού ελέγξει και αποδεχτεί την αίτηση παράδοσης στο ΕΜΖΣ, αναρτά στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων το δεσποζόμενο ζώο για διάστημα δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον για το ζώο δεν έχει βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, ο ιδιοκτήτης παραδίδει το ζώο στον δήμο και ο υπάλληλος μεριμνά για την καταχώρισή του στο ΕΜΖΣ ως αδέσποτου με τα στοιχεία του δήμου. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της αίτησης διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης έχει υποβάλει αίτηση σε δήμο διάφορο από εκείνον της μόνιμης κατοικίας του, και μόνο τότε, ο υπάλληλος μπορεί να την απορρίψει με την ένδειξη «αναρμόδιος δήμος».

6. Ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι υγείας του ή κληρονόμος του, σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη, που επιθυμεί να παραδώσει σε φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε καταφύγιο, ζώο συντροφιάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έκτο και έβδομο εδάφιο της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021, υποχρεούται να υποβάλει σχετική αίτηση στο ΕΜΖΣ που ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, επιλέγοντας τον φορέα που θα παραλάβει το ζώο. Με την αποδοχή της αίτησης από τον φορέα, το ζώο καταχωρίζεται με την ένδειξη «αδέσποτο» και τα στοιχεία του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του καταφυγίου στα οποία φιλοξενείται. Στην περίπτωση κληρονόμου απαιτείται να προηγηθεί αλλαγή ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περ. ιε) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.»

Άρθρο 4

Ορισμός αντιπροσώπων στο ΕΜΖΣ - Τροποποίηση των παρ. 1 και 8 του άρθρου 6 και της παρ. 11 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγγραφής στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων μετά τη λέξη «φιλοζωίας» διαγράφεται η φράση «/ή» και η παρ. 1, διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Δικαίωμα εγγραφής στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων έχουν τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούνται Φιλοζωικά Σωματεία και Φιλοζωικές Οργανώσεις μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς σκοπούς τους την προαγωγή της φιλοζωίας και τη φροντίδα και περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Τα σωματεία ή οι οργανώσεις αυτές οφείλουν να μην έχουν λυθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.»

2. Στην παρ. 8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγγραφής στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. iii. μετά τη φράση «Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» προστίθεται η φράση «και ολοκλήρωση της υιοθεσίας» β) προστίθεται περ. vi. και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Οι ενέργειες που μπορεί να κάνει το σωματείο ή η οργάνωση μετά την αυθεντικοποίηση στο ΕΜΖΣ είναι οι ακόλουθες:

i. Επικαιροποίηση των στοιχείων των περ. γ) έως ζ) της παρ. 3 του παρόντος,

ii. Επικαιροποίηση των στοιχείων των περ. α) και β) της παρ. 3 του παρόντος, καθώς και των δικαιολογητικών του άρθρου 16 της παρούσας, κατόπιν έγκρισης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών,

iii. Καταχώριση ζώου προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και ολοκλήρωση της υιοθεσίας, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4830/2021 και στο άρθρο 8 της παρούσας,

iv. Αίτηση διαγραφής από το Υπομητρώο, κατόπιν έγκρισης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

v. Κάθε άλλη ρητά επιτρεπόμενη ενέργεια βάσει των δικαιωμάτων που έχουν αποδοθεί σύμφωνα με τον ν. 4830/2021 σε φιλοζωικές οργανώσεις και σωματεία.

vi. Ορισμό αντιπροσώπων, με χρήση του ΑΦΜ τους. Οι αντιπρόσωποι μπορούν να συνδέονται στο ΕΜΖΣ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (TAXISnet) αποκλειστικά για ενέργειες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζώων του φιλοζωικού σωματείου ή της οργάνωσης.»

3. Στην παρ. 11 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης περί Υπομητρώου Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. iii. μετά τη φράση «Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» προστίθεται η φράση «και ολοκλήρωση της υιοθεσίας» β) προστίθεται περ. vi και η παρ. 11, αναδιαμορφώνεται ως εξής:

«11. Τα πρόσωπα της παρ. 1 μετά την εγγραφή του καταφυγίου στο Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς και κατόπιν αυθεντικοποίησης, όπως καθορίζεται στην παρ. 2, αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ για τις ακόλουθες ενέργειες:

i. Την επικαιροποίηση των στοιχείων των περ. β) έως ε) και ζ) έως θ) της παρ. 3.

ii. Την επικαιροποίηση των στοιχείων των περ. α), στ) ι) και ια) της παρ. 3, κατόπιν έγκρισης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

iii. Την καταχώριση ζώου προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και ολοκλήρωση της υιοθεσίας, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4830/2021 και στο άρθρο 8 της παρούσας.

iv. Την αίτηση διαγραφής από το Υπομητρώο, κατόπιν έγκρισης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

v. Κάθε άλλη ρητά επιτρεπόμενη ενέργεια βάσει των δικαιωμάτων που τους έχουν αποδοθεί σύμφωνα με τον ν. 4830/2021.

vi. Τον ορισμό αντιπροσώπων με χρήση του ΑΦΜ τους.

Οι αντιπρόσωποι μπορούν να συνδέονται στο ΕΜΖΣ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΨΔ (TAXISnet) αποκλειστικά για ενέργειες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζώων του καταφυγίου.»

Άρθρο 5

Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Η περ. β της παρ. 4 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης περί δυνατότητας του αναδόχου να καταχωρίζει εγγραφή στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς καταργείται και η παρ. 4, διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Πρόσβαση για την καταχώριση εγγραφής στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας έχουν:

α) οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του ΕΜΖΣ,

β) τα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις που έχουν καταχωριστεί στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 και

γ) τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 7 που διαθέτουν καταφύγιο εγγεγραμμένο στο Υπομητρώο Καταφυγίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή καταχώριση ζώου στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας είναι η διασταύρωση των στοιχείων των προσώπων των περ. β) και γ), όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς.»

Άρθρο 6

Εγγραφή επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων - Τροποποίηση των παρ. 3, 4, 5 και 8 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγγραφής επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων, οι παρ. 3, 4, 5 και 8 τροποποιούνται και το άρθρο 9, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9

Εγγραφή επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων

1. Οι επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς του άρθρου 8 του ν. 4830/2021, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων.

2. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (TAXISnet) του φυσικού ή νομικού προσώπου αντίστοιχα και διασταύρωσης με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που τηρείται για το πρόσωπο αυτό στο Φορολογικό Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.

3. Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησης τα παρακάτω στοιχεία:

α) Όνομα,

β) Επώνυμο,

γ) Πατρώνυμο,

δ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,

ε) Αριθμό και είδος Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,

στ) Έδρα και διεύθυνση έδρας,

ζ) Τηλέφωνο επικοινωνίας,

η) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και

Τα υπό α) έως στ) στοιχεία αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.

Ειδικά στην περίπτωση νομικού προσώπου δηλώνονται:

α) Πλήρης επωνυμία και διακριτικός τίτλος,

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,

γ) Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας,

δ) Έδρα και διεύθυνση έδρας ή υποκαταστήματος,

ε) Τηλέφωνο επικοινωνίας,

στ) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Τα υπό α) έως δ) στοιχεία αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε..

Για την άντληση των ως άνω στοιχείων το ΕΜΖΣ διαλειτουργεί με το ανωτέρω Μητρώο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα, με την αίτηση συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας.

4. Στην αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθμός έγκρισης για τη νόμιμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, αντίγραφο της οποίας συνυποβάλλεται, ο αριθμός μητρώου του φορέα και η δυναμικότητα της εγκατάστασης.

5. Κάθε επιχείρηση της παρ. 1, για να ολοκληρωθεί η αίτησή της, ενημερώνεται για τους όρους χρήσης του ΕΜΖΣ και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη δήλωση συναίνεσης χρήσης, επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στην επιχείρηση.

6. Η αίτηση εγγραφής εξετάζεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται κατά περίπτωση από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Τα πρόσωπα της παρ. 2 ενημερώνουν με ηλεκτρονική αίτησή τους τυχόν μεταβολές των δηλωθέντων στοιχείων τους, καθώς και για την πρόθεση διαγραφής τους από το Υπομητρώο η οποία τελείται κατόπιν έγκρισης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Οι πληροφορίες που αναρτώνται στο παρόν Υπομητρώο είναι δημόσια προσβάσιμες, με εξαίρεση το πατρώνυμο, τον ΑΦΜ, τον αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου. Δημόσια προσβάσιμη είναι και η τυχόν απόφαση αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.»

Άρθρο 7

Εγγραφή Ερασιτεχνών Εκτροφέων στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Η παρ. 3 του άρθρου 10 της της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγγραφής ερασιτεχνών εκτροφέων στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων, τροποποιείται ως εξής:

«3. Στην αίτηση δηλώνονται τα κάτωθι στοιχεία:

α) Όνομα,

β) Επώνυμο,

γ) Πατρώνυμο,

δ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,

ε) Αριθμός και είδος Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,

στ) Τηλέφωνο επικοινωνίας,

ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας,

η) Διεύθυνση και δήμος εκτροφής,

θ) Αν πρόκειται για ερασιτέχνη εκτροφέα σκύλου ή/ και γάτας,

ι) Οι φορείς, οι οποίοι χορηγούν τη βεβαίωση της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021 και την άδεια για αναπαραγωγή της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4830/2021 (Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδας ή Σύλλογος Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων, εφόσον πρόκειται για ερασιτέχνη εκτροφέα σκύλων, Ελληνικός Όμιλος Γάτας ή Σύλλογος Εκτροφέων Γάτας Ελλάδος, εφόσον πρόκειται για ερασιτέχνη εκτροφέα Γάτας) και

κ) Αριθμός μητρώου φορέα εγγραφής.

Τα υπό α) έως ε) στοιχεία αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.. Για την άντληση των ως άνω στοιχείων το ΕΜΖΣ διαλειτουργεί με το ανωτέρω Μητρώο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Με την αίτηση συνυποβάλλεται η βεβαίωση της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021».

Άρθρο 8

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες - Τροποποίηση του άρθρου 14 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Οι περ. δ) και θ) της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης περί των δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών στο ΕΜΖΣ τροποποιούνται και το άρθρο 14, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες

1. Το ΕΜΖΣ δημοσιεύει υπό μορφή μηχανογραφικά επεξεργάσιμων δεδομένων τις παρακάτω πληροφορίες:

α) Συγκεντρωτικό κατάλογο ανά δήμο και ανά είδος ζώου (σκύλος ή γάτα) με τον αριθμό των ζώων συντροφιάς που έχουν καταχωρισθεί ως αδέσποτα και τον αριθμό των στειρωμένων.

β) Συγκεντρωτικό κατάλογο ανά δήμο με τον αριθμό των ζώων συντροφιάς που έχουν καταχωρισθεί στο ΕΜΖΣ ως δεσποζόμενα από κατοίκους του οικείου δήμου, τον αριθμό όσων από αυτά έχουν στειρωθεί και τον αριθμό όσων από αυτά έχουν στείλει δείγμα γενετικού υλικού.

γ) Κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των πιστοποιημένων κτηνιάτρων του ΕΜΖΣ.

δ) Κατάλογο με όλα τα εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο Μητρώο φιλοζωικά σωματεία ή τις φιλοζωικές οργανώσεις, στον οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των περ. α), γ), δ), ε) και στ) της παρ. 3 του άρθρου 6.

ε) Κατάλογο καταφυγίων με τα πλήρη στοιχεία αυτών, όπως έχουν καταχωριστεί στο αντίστοιχο Υπομητρώο.

στ) Κατάλογο φιλοξενούμενων ζώων ανά καταφύγιο και είδος ζώου.

ζ) Συγκεντρωτικό κατάλογο φιλοξενούμενων ζώων ανά καταφύγιο και είδος ζώου με παρακολούθηση του αριθμού αυτού ανά ημέρα για επιλεχθέν χρονικό διάστημα.

η) Συγκεντρωτικό κατάλογο αριθμού υιοθεσιών που έχουν ολοκληρωθεί μέσω της πανελλήνιας πλατφόρμας υιοθεσιών.

θ) Πλήρη κατάλογο επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς και ερασιτεχνών εκτροφέων.

ι) Κάθε άλλη αντίστοιχη ομάδα δεδομένων που μπορεί να προκύψει από τα τηρούμενα στοιχεία στο ΕΜΖΣ.

2. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να απεικονίζονται και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και να εξάγονται και σε περιορισμένο υποσύνολο των δεδομένων με χρήση φίλτρων (ενδεικτικά ηλικία ζώου).»

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/ 17.01.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του» (Β’ 203), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 50534/22.11.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας “Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του” (Β’ 203)» (Β’ 6669).

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 7 Ιουνίου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!