Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 33919/2024 Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2024-2025, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

Αριθμ. 33919

ΦΕΚ B’ 3071/31.05.2024

Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2024-2025, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υποπερ. εε) της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

2. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75), ιδίως την περ. ζ) της παρ. 3 και την περ. κδ) της παρ. 4 του άρθρου 3, την περ. γ) της παρ. 4 και τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 15 και το άρθρο 19 αυτού.

3. Το άρθρο 178 του ν. 5078/2023 «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις (Α’ 211).

4. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ΓΚΠΔ).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

12. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

13. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές Διατάξεις.» (Α’ 139). 14. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

15. Την υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων.» (Β’ 1137).

16. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ 2023/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

17. Την υπ’ αρ. 949/30/26-3-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 384538/ 27-3-2024 έγγραφό της.

18. Τις υπ’ αρ. 01-05/4592/1-4-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΝΖ4691Ω2 - 786), 01-01/4604/1-4-2024 (ΑΔΑ:67ΩΩ4691Ω2-ΒΘ0), 01-07/ 4550/ 29-3-2024 (ΑΔΑ:9ΧΗΝ4691Ω2-ΡΡΨ), 01-03/4520/ 29-3-2024 (ΑΔΑ: 6ΑΙ64691Ω2-ΑΣΦ), 01-02/4546/ 29-3-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΦ44691Ω2-Π1Ρ), 01-06/4495/ 29-3-2024 (ΑΔΑ: 97064691Ω2-ΨΛΓ), 01-04/4492/ 29-3-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΩΕ4691Ω2-ΓΨ2), 01-08/4496/ 29-3-2024 (ΑΔΑ: ΨΦ184691Ω2-605) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της ΔΥΠΑ.

19. Την υπ’ αρ. 456806/11-04-2024 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της ΔΥΠΑ.

20. Την υπ’ αρ. 28947/17-4-2024 εισήγηση της προϊσταμένης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους έως πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00€) σε βάρος του Π/Υ της ΔΥΠΑ (ΚΑΕ 2639) και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού της ΔΥΠΑ που έχουν τεθεί στο τρέχον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η δαπάνη κατανέμεται στα οικονομικά έτη, ως εξής: - για το έτος 2024 25.000.000,00 € - για το έτος 2025 25.000.000,00 €, αποφασίζουμε: Την έγκριση της κατάρτισης προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, ετών 2024-2025, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού είναι η πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων - ωφελούμενων για την πραγματοποίηση διακοπών με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Άρθρο 2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται:

i) Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

ii) ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, iii) άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Για τις κατηγορίες δικαιούχων (i) και (ii) και για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων μέχρι δώδεκα (12) μήνες στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας (iii) δικαιούχων, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2022 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000,00€.

Για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων άνω των δώδεκα (12) μηνών στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας (iii) δικαιούχων, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2022 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει, βάσει των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).

2. Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:

α) Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2024,

β) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα, ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας,

γ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,

δ) οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας των περιπτώσεων β’ και γ’ είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

4. Σε περιπτώσεις συζύγων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι της παροχής κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 7 της παρούσας, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

5. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024-2025:

α) Οι επιλεγέντες δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι. Αντιθέτως, εξαιρούνται και μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα δύο συνεχόμενων περιόδων με όλα τα δηλωθέντα στην αίτησή τους ωφελούμενα μέλη όσοι δικαιούχοι ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ή δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό,

β) οι δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας,

γ) οι επιλεγέντες δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ παρελθόντων ετών που τους υπεβλήθη ως κύρωση η μη συμμετοχή στο πρόγραμμα περιόδου 2024-2025.

6. Οι πληροφορίες για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής των ως άνω παραγράφων αναζητούνται αυτεπαγγέλτως. Για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες. Οι ημερομηνίες υλοποίησής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠA.

2. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

α) Των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω και Σάμου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις, και

β) των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και ΜαντουδίουΛίμνης - Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, καθώς και στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις.

3. Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του προγράμματος ανέρχεται στις 300.000.

Άρθρο 4

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -  ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ενσωματώνει:

α) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα και

β) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη συσχετιζόμενη με τη διαμονή στα συγκεκριμένα καταλύματα της περίπτωσης α’ ακτοπλοϊκή μετάβαση - επιστροφή. Σκοπός της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού είναι η ανταλλαγή της μέσω της ηλεκτρονικής ενεργοποίησής της στην πρώτη περίπτωση με υπηρεσίες διαμονής και στη δεύτερη με υπηρεσίες ακτοπλοϊκής μετακίνησης προς τους δικαιούχους - ωφελουμένους από τους παρόχους του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

2. α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο, την περίοδο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ - ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ** ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ**
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)* 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 35,00 € 28,00 €
4 ΑΣΤΕΡΩΝ 32,00 € 26,00 €
3 ΑΣΤΕΡΩΝ 30,00 € 25,00 €
2 ΑΣΤΕΡΩΝ* 25,00 € 23,00 €
1 ΑΣΤΕΡΟΣ 22,00 € 21,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 27,00 € 25,00 €
4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 24,00 € 22,00 €
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 22,00 € 20,00 €
2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 18,00 € 16,00 €
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)* 1 ΚΛΕΙΔΙ/ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 16,00 € 15,00 €
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -ΕΠΑΥΛΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) - 25,00 € 19,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - 11,00 € 10,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ - ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 56,00 €
4 ΑΣΤΕΡΩΝ 49,00 €
3 ΑΣΤΕΡΩΝ 43,00 €
2 ΑΣΤΕΡΩΝ 34,00 €
1 ΑΣΤΕΡΟΣ 29,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ΔΩΜΑΤΙΑ - ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) 5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 40,00 €
4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 35,00 €
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 31,00 €
2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 25,00 €
1 ΚΛΕΙΔΙ/ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 22,00 €
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -ΕΠΑΥΛΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) - 36,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - 13,00 €

β. Οι τιμές επιδότησης για τα καταλύματα των περιοχών του Πίνακα 1 προσαυξάνονται κατά 20% για διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Αύγουστο του 2024 και κατά τις περιόδους από 15.12.2024 έως 14.01.2025 και από 11.04.2025 έως 27.04.2025.

3. Οι δικαιούχοι για τη διαμονή τους στα καταλύματα όλης της χώρας πλην όσων βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, καθώς και στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου και των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω και Σάμου καταβάλλουν ιδιωτική συμμετοχή που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του παρακάτω πίνακα ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ -ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΛΕΡΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 12,00 € 7,00 €
4 ΑΣΤΕΡΩΝ 9,00 € 6,00 €
3 ΑΣΤΕΡΩΝ 6,00 € 2,00 €
2 ΑΣΤΕΡΩΝ 3,00 € 1,00 €
1 ΑΣΤΕΡΟΣ 2,00 € 1,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΔΩΜΑΤΙΑ - ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 6,00 € 4,00 €
4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 5,00 € 3,00 €
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 4,00 € 2,00 €
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Σ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) 2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 3,00 € 1,00 €
1 ΚΛΕΙΔΙ/ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2,00 € 1,00 €
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΕΠΑΥΛΕΙΣ - 5,00 € 3,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - - -

Στα καταλύματα που βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου καθώς και στις νήσους Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω και Σάμου δεν καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω για την καταβολή και τα όρια ιδιωτικής συμμετοχής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 14 της παρούσας.

4. α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής δικαιούχων - ωφελούμενων για την ακτοπλοϊκή μετάβαση στην περιοχή του τουριστικού καταλύματος ανέρχεται:

i) στο 50% για τον γενικό πληθυσμό,

ii) στο 100% για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, της προβλεπόμενης τιμής οικονομικής θέσης της αντίστοιχης δρομολογιακής περιόδου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατόπιν τυχόν έκπτωσης που παρέχεται από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους.

β. Το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής των δικαιούχων - ωφελουμένων ανέρχεται για τον γενικό πληθυσμό στο 25% της προβλεπόμενης χωρίς έκπτωση τιμής οικονομικής θέσης κατά την αντίστοιχη δρομολογιακή περίοδο και στο 50% αυτής, όταν προσφέρεται με έκπτωση από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους. Για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω η συμμετοχή του δικαιούχου/ωφελουμένου είναι υποχρεωτικά μηδενική.

Τα ποσοστά έκπτωσης, επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω, ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος περιόδου 20242025. Στην περίπτωση αύξησης των ποσοστών έκπτωσης των παρόχων, τα ποσά επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα ως άνω ποσοστά, τα οποία συναθροιζόμενα με το ποσοστό έκπτωσης του παρόχου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% της τιμής.

5. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» με βάση το είδος της οικονομικής αξίας που ενσωματώνει κατά την παρ. 1 του παρόντος διακρίνεται σε δύο άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους επιμέρους Επιταγές, στην Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα και στην Επιταγή Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης (μετάβασης - επιστροφής), έχει δε τη μορφή ενός διαφορετικού ηλεκτρονικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ και ισχύει αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος από την έναρξη και μέχρι τη λήξη αυτού.

6. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων από τα αντίστοιχα Μητρώα της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

7. Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα των δύο επομένων περιόδων, εξαιρέσει των δικαιούχων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ή των δικαιούχων που δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό.

Άρθρο 5

ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ως πάροχοι νοούνται:

α) τα τουριστικά καταλύματα και

β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες ακτοπλοϊκής μετακίνησης επιβατών, όπως προσδιορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Οι πάροχοι της παρ. 1 πρέπει να έχουν σε ισχύ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη νόμιμη λειτουργία τους, όπως αυτά περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 6

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Με Δημόσια Πρόσκληση του Διοικητή της ΔΥΠΑ, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Με τη Δημόσια Πρόσκληση προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των δικαιούχωνωφελουμένων και των παρόχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι διαδικασίες κατάρτισης, επικαιροποίησης των Μητρώων Δικαιούχων και Παρόχων, υποβολής ενστάσεων, σύναψης συμβάσεων, ενεργοποίησης των επιταγών, πρόωρων αναχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.

3. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

4. Η Δημόσια Πρόσκληση της παρ. 1 του παρόντος δύναται να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με συμπληρωματικές Δημόσιες Προσκλήσεις, που εκδίδονται εντός των χρονικών ορίων υλοποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 7

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τη ΔΥΠΑ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

3. Στην αίτηση συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που απαιτούνται για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 2 και τη μοριοδότηση του άρθρου 8, καθώς και τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών και ανήλικων τέκνων, ωφελουμένων και μη, προκειμένου για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τη μοριοδότηση των δικαιούχων.

4. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Διόρθωση των αιτήσεων είναι δυνατή κατά τη διάρκεια υποβολής αυτών, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση στοιχείων ή μελών ή η διόρθωσή τους.

5. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν και υπόκειται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44). Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

6. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τη ΔΥΠΑ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων μελών του αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας. Τα στοιχεία των δικαιούχων δύναται να διασταυρώνονται με τα τηρούμενα στοιχεία αντίστοιχων προγραμμάτων υλοποιούμενων από τρίτους φορείς για την εξακρίβωση της προϋπόθεσης της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας.

7. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών που ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση και αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων με τα υποβληθέντα ή αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά, είναι δυνατόν να επιφέρει είτε αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενου αυτού από το Πρόγραμμα είτε μη μοριοδότησή του για τα κριτήρια εκείνα στα οποία αφορούν τα δικαιολογητικά.

Άρθρο 8

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Η ΔΥΠΑ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει στη μοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Τα κριτήρια μοριοδότησης και ο αριθμός μορίων ανά κριτήριο έχουν ως εξής:

α. Ιδιότητα ΑμεΑ σε ποσοστό 50% και άνω: 50 μόρια.

β. Ιδιότητα μονογονέα: 10 μόρια.

γ. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (ηλικίας έως 18 ετών): 15 μόρια για κάθε τέκνο.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων α’ έως γ’ είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση.

δ. Ύψος ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικού και τεκμαρτού, του φορολογικού έτους 2022, ως εξής:

i) έως 10.000,99: 30 μόρια,

ii) από 10.001,00 έως 20.000,99€: 20 μόρια, iii) από 20.001,00 έως 30.000,00 €: 10 μόρια

ε. Νέος Δικαιούχος ή δικαιούχος που συμμετείχε αλλά δεν επελέγη λόγω μοριοδότησης στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδων 2022-2023 και 2023-2024 της ΔΥΠΑ: 20 μόρια.

3. Οι πληροφορίες για τα κριτήρια μοριοδότησης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τους αρμόδιους φορείς. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, οι πληροφορίες αναζητούνται από σχετικά δικαιολογητικά, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

4. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως αθροιστικά με τους ωφελούμενους του προβλεπόμενου αριθμού.

5. Μετά τη μοριοδότηση οι δικαιούχοι κατατάσσονται σε προσωρινό Μητρώο ΔικαιούχωνΩφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται:

α. Ο Κωδικός Αριθμός της αίτησης συμμετοχής τους, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),

β. τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο,

γ. τα μόρια που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια μοριοδότησης της παρ. 2 του παρόντος, ο συνολικός αριθμός μορίων, η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τη συνολική μοριοδότηση των κριτηρίων. Ο αριθμός κατάταξης των ωφελουμένων είναι ίδιος με τον αριθμό κατάταξης των δικαιούχων.

δ. ένδειξη για την έκδοση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για τους επιλεγόμενους δικαιούχους και τους ωφελούμενους αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας.

6. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια Πρόσκληση, συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους.

7. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων, αλλά θα συμπεριληφθούν σε ξεχωριστό Μητρώο αποκλειομένων μελών.

8. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων της παρ. 5 και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων αιτούντων και μελών των παρ. 6 και 7 αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

9. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς τη ΔΥΠΑ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός προθεσμίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ. Για την υποβολή της ένστασης δύναται να απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής της ένστασης ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ. 10. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. της ΔΥΠΑ, καταρτίζεται:

α) το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και

β) οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

11. Το προσωρινό και οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και οι προσωρινοί και οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων καταρτίζονται από τον Διοικητή της ΔΥΠΑ.

Άρθρο 9

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων παρόχων υποβάλλονται προς την ΔΥΠΑ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Λεπτομέρειες για τη διαπίστευση των χρηστών, τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με τη Δημόσια Πρόσκληση. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην Πρόσκληση.

3. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθώς και δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Οι δυνητικοί πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση των αιτήσεων είναι δυνατή κατά τη διάρκεια υποβολής αυτών, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

5. Οι πάροχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα οριζόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά, εφόσον δεν μπορούν να ζητηθούν αυτεπάγγελτα, άλλως αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

6. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων από παρόχους στους οποίους έχει επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού από το πρόγραμμα περιόδου 2024-2025.

7. Αρμόδιο όργανο για την ένταξη των παρόχων στο Μητρώο ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 της περιοχής αρμοδιότητας των εγκαταστάσεων της επιχείρησης στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση.

8. Πάροχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024 της ΔΥΠΑ εντάσσονται αυτόματα στο Μητρώο Παρόχων περιόδου 2024-2025, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης στοιχείων ή δικαιολογητικών συμμετοχής τους στο πρόγραμμα οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στην υφιστάμενη στο σύστημα της ΔΥΠΑ αίτηση για επικαιροποίηση αυτών. Αν πάροχος επιθυμεί την απένταξή του από το Μητρώο, υποβάλλει σχετικό αίτημα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση.

9. Κατόπιν της κατά τα ως άνω επεξεργασίας των αιτήσεων των παρόχων καταρτίζεται το Μητρώο Παρόχων από τον Διοικητή της ΔΥΠΑ. 10 Μετά την ένταξη των Παρόχων στο Μητρώο η υποβληθείσα αίτησή τους επέχει θέση σύμβασης με τη ΔΥΠΑ, η οποία διέπεται από το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων της Δημόσιας Πρόσκλησης.

11. Το επικαιροποιημένο Μητρώο Παρόχων αναρτάται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

Άρθρο 10

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1α. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων συνάπτουν σύμβαση για τη διαμονή των πρώτων στο κατάλυμα, η οποία συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά κατά την ενεργοποίηση των επιταγών, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει. Η ενεργοποίηση των επιταγών δεν θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς την ηλεκτρονική επισύναψη της σύμβασης.

β. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρόχου τουριστικού καταλύματος και η ηλεκτρονική ενεργοποίηση των επιταγών γεννούν την αξίωση του δεύτερου να εισπράξει από τη ΔΥΠΑ ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού - Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, ως αντάλλαγμα μέρους ή του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμονής προς τον πρώτο.

γ. Στη σύμβαση μεταξύ δικαιούχου και παρόχου καθορίζονται και τα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της παρούσας.

δ. Φόροι που βαρύνουν τους διαμένοντες στα τουριστικά καταλύματα δικαιούχους ή ωφελούμενους δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα.

2. Η ανταλλαγή της Επιταγής Κοινωνικού ΤουρισμούΑκτοπλοϊκής Μετακίνησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης, στο πλαίσιο της κατά την παρ. 10 του άρθρου 9 σύμβασης μεταξύ Παρόχου Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων και ΔΥΠΑ, γεννά την αξίωση του πρώτου να εισπράξει ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία της Επιταγής.

3. Η ανταλλαγή της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης είναι δυνατή μόνο για τη μετάβαση/επιστροφή από το Τουριστικό Κατάλυμα όπου θα ενεργοποιηθεί η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα και για το χρονικό διάστημα που σχετίζεται με την άφιξη/αναχώρηση από αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται στον δικαιούχο οι κυρώσεις του άρθρου 14 της παρούσας.

Άρθρο 11

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους της ΔΥΠΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 12

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

α) από τους Παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων μετά τη λήξη των συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 10

β) από τους παρόχους Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων μετά την ημερομηνία του εισιτηρίου επιστροφής, και οπωσδήποτε εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης του προγράμματος και στις δύο περιπτώσεις, στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται.

2. Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής ενεργοποίησης των επιταγών δεν είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αποπληρωμής.

3. Η αποπληρωμή των παρόχων ολοκληρώνεται εντός 30 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως με πλήρη δικαιολογητικά.

4. Οι πάροχοι φυλάττουν τα σχετικά δικαιολογητικά, ώστε να τα επιδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές, για το διάστημα που ορίζεται κάθε φορά από τη φορολογική Διοίκηση.

Άρθρο 13

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος επιλύεται με απόφαση του ΔΣ της ΔΥΠΑ ή του αρμόδιου οργάνου που αυτό ορίζει.

Άρθρο 14

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

1. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΥΠΑ ή του οργάνου που αυτό ορίζει, η παράβαση των όρων του προγράμματος από τους δικαιούχους και τους παρόχους, εκτός της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει, ή την επιβολή προστίμου, ως εξής: - Για δικαιούχους: από το διπλάσιο της συνολικής αξίας των επιταγών που έχουν στην κατοχή τους και έως 500€. - Για παρόχους: από το δεκαπλάσιο της συνολικής αξίας κάθε επιταγής για την οποία σημειώνεται παράβαση και έως 10.000€.

2. Στην περίπτωση που η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης δεν συσχετίζεται τοπικά ή και χρονικά με την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της παρούσας, ο δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει στη ΔΥΠΑ το ποσό της επιδότησης που καταβάλλεται στον Πάροχο Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων, με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΥΠΑ ή του αρμόδιου οργάνου που αυτό ορίζει.

3. Ποσά που υποβλήθηκαν σε παρόχους για την επιδότηση ανοικείως λαβόντων την παροχή αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από τους κατόχους των επιταγών.

Άρθρο 15

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στη Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εξειδικεύεται κάθε αναγκαία για την υλοποίηση του προγράμματος λεπτομέρεια.

Η παρούσα ισχύει από της δημοσιεύσεως αυτής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!