Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 859/2024 Λογιστικός Χειρισμός Οικονομικής Ενίσχυσης

Αθήνα, 12/3/2024

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 859 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Λογιστικός Χειρισμός Οικονομικής Ενίσχυσης

Σε συνέχεια της με αριθ.πρωτ.924 ΕΞ 17/04.2023 Γνωμοδότησης του Σ.ΛΟ.Τ., σας υποβάλλουμε ξανά το ερώτημα που είχε υποβληθεί, ορθώς διατυπωμένο και με συμπλήρωση και άλλων περιπτώσεων, και παρακαλούμε για την όσο το δυνατό γρηγορότερη απάντησή σας.

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 1 του ν.4308/2014 «Οι οντότητες που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 και την παρ.32 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου». Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 3 «Το σχέδιο λογαριασμών του Παραρτήματος Γ’ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους ….» και «Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε σε ποιο λογαριασμό του Λογιστικού Σχεδίου θα καταχωρηθούν τα ακόλουθα έσοδα τόσο στην περίπτωση που η οντότητα εξακολουθεί να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) όσο και στην περίπτωση που η οντότητα εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών των Ε.Λ.Π:

  1. Οικονομική ενίσχυση που δόθηκε από το Κράτος σε εταιρεία, λόγω της πανδημίας, για την κάλυψη απώλειας εσόδων μειωμένων κατά τα αποφευχθέντα έξοδα (έξοδα παραγωγής)
  2. Επιδότηση ενοικίων (που δεν καταβλήθηκαν) λόγω της πανδημίας
  3. Αποζημίωση αναχρηματοδότησης λόγω οφέλους που προέκυψε από αναχρηματοδότηση δανειακών συμβάσεων

Απάντηση:

Όπως αναφέρεται και στην Ερμηνευτική Οδηγία και στην ενότητα 3.8.1 και 3.9.1 «…Η διάταξη του νόμου ορίζει ότι το σχέδιο των λογαριασμών του παραρτήματος Γ είναι υποχρεωτικό σε ό,τι αφορά την ονοματολογία, το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών (ανάλυση – ταξινόμηση σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, κ.λπ.), καθώς και το περιεχόμενό τους, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Συνεπώς, και σύμφωνα με τις επικρατούσες διεθνείς πρακτικές, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των κωδικών του προτεινόμενου σχεδίου λογαριασμών.

3.9.1 Οι οντότητες, με επιλογή τους, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το υπάρχον σχέδιο λογαριασμών που είναι σε ισχύ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή το σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/80 ή του Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ή του Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, κατά περίπτωση. Οίκοθεν νοείται ότι οι οντότητες οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρμογές και προσθήκες στο σχέδιο λογαριασμών που τηρούν για την κάλυψη των απαιτήσεων του παρόντος νόμου και των πληροφοριακών τους αναγκών.

Παρακάτω παραθέτουμε τους προτεινόμενους λογαριασμούς σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις:

Περίπτωση λογιστικού γεγονότος Προτεινόμενος λογαριασμός κατά Ε.Γ.Λ.Σ. και Ε.Λ.Π.
Οικονομική ενίσχυση που δόθηκε από το Κράτος σε εταιρεία, λόγω της πανδημίας, για την κάλυψη απώλειας εσόδων μειωμένων κατά τα αποφευχθέντα έξοδα (έξοδα παραγωγής). Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης και το όφελος από τη μη καταβολή ενοικίων καταχωρίζεται στους κάτωθι λογαριασμούς, ανάλογα με την περίπτωση:
  • Αν η εταιρεία εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. : Λογαριασμούς της ομάδας 74 και ενδεικτικά ο λογαριασμός 74.03 «Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις».
  • Αν η εταιρεία εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών από το Παράρτημα Γ του ν.4308/2014 : Λογαριασμός 71.04 «Άλλα λειτουργικά έσοδα» με αντίστοιχη ανάπτυξη σε τριτοβάθμιο επίπεδο ή εναλλακτικά σε νέο λογαριασμό 71.06 για την οικονομική ενίσχυση.
Επιδότηση ενοικίων (που δεν καταβλήθηκαν) λόγω της πανδημίας.
Αποζημίωση αναχρηματοδότησης λόγω οφέλους που προέκυψε από αναχρηματοδότηση δανειακών συμβάσεων. Το κέρδος που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα από αναχρηματοδοτήσεις (αναδιαρθρώσεις) δανειακών συμβάσεων καταχωρίζεται στους κάτωθι λογαριασμούς, ανάλογα με την περίπτωση:
  • Αν η εταιρεία χρησιμοποιεί το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ, σε έναν υπολογαριασμό της ομάδας 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα»
  • Αν η εταιρεία χρησιμοποιεί το σχέδιο λογαριασμών από το Παράρτημα Γ του ν.4308/2014, σε υπολογαριασμό της ομάδας 79 «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!