Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 532/2024 Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος – Υποχρέωση ενοποιημένων οικ/κων καταστάσεων

Αθήνα, 21/2/2024

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 532 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος – Υποχρέωση ενοποιημένων οικ/κων καταστάσεων

Σχετικά με τον Οργανισμό ΧΧΧ Ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ΧΧΧ:

  • είναι οντότητα δημοσίου συμφέροντος;
  • στην περίπτωση που θεωρείται ότι είναι – βάσει νομοθεσίας – οντότητα δημοσίου συμφέροντος, ο τωρινός μέτοχός της (Εταιρεία Συμμετοχών ΧΧΧ Α.Ε. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ΧΧΧ) που διατηρεί το 67% των μετοχών, έχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 4308/2014;

Απάντηση:

Στο Παράρτημα Α για τις Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος (Public interest entities) υπάρχει ο κάτωθι ορισμός: «Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος είναι οντότητες που υπόκεινται στον Ελληνικό νόμο και περιλαμβάνουν:

α) Τις οντότητες των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων 5 και 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

γ) Τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά καθορίζονται από την περίπτωση 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

δ) Οντότητες που καθορίζονται από τη νομοθεσία ως δημοσίου ενδιαφέροντος οντότητες, με βάση τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέγεθος ή τον αριθμό των απασχολούμενών».

Ο Οργανισμός ΧΧΧ Ανώνυμη Εταιρεία δεν είναι οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στις κατηγορίες α, β και γ του ορισμού και δεν έχει καθοριστεί με νομοθετική διάταξη ή υπουργική απόφαση ως οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος.

Ως εκ τούτου ο Όμιλος με μητρική την Εταιρεία Συμμετοχών ΧΧΧ Α.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση που είναι μικρός ή μεσαίος όμιλος με βάση τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του ν.4308/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!