Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 249/2024 Υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε όμιλο εταιρειών

Αθήνα, 7/2/2024

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 249 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε όμιλο εταιρειών

Η εταιρία Α είναι μητρική εταιρεία Ομίλου εταιρειών η οποία συνέτασσε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μέχρι την 31/12/2022, στην οποία συμπεριλάμβανε την εταιρεία Β (στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 98%) μαζί με τις θυγατρικές της. Μέτοχοι της εταιρείας Α μέχρι την 31/12/2022, ήταν φυσικά πρόσωπα. Εντός του 2023 συστάθηκε εταιρεία Γ, η οποία κατέχει το 70% της εταιρείας Α.

Ερώτημα:

Από την 31/12/2023, η εταιρεία Γ θα συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνοντας την Α και τη Β μαζί με τις θυγατρικές της.

Υπάρχει υποχρέωση συνέχισης σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και από την εταιρεία Α;

Απάντηση:

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν.4308/2014 προβλέπεται ότι: «Μια μητρική οντότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εάν αυτή η μητρική οντότητα (απαλλασσόμενη οντότητα) είναι επίσης θυγατρική οντότητα μιας άλλης οντότητας η οποία υπόκειται στο δίκαιο ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και:

α) η μητρική οντότητα της απαλλασσόμενης οντότητας κατέχει όλες τις μετοχές της απαλλασσόμενης οντότητας. Οι μετοχές στην απαλλασσόμενη οντότητα που κατέχονται από μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων βάσει νομικής δέσμευσης ή δέσμευσης στο ιδρυτικό έγγραφό της ή στο καταστατικό της, δεν λαμβάνονται υπόψη για το σκοπό της απαλλαγής, ή

β) η μητρική οντότητα της απαλλασσόμενης οντότητας, κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της απαλλασσόμενης και οι υπόλοιποι μέτοχοι ή μέλη αυτής έχουν εγκρίνει την απαλλαγή».

Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι η μητρική οντότητα (Γ) της απαλλασσόμενης οντότητας (Α) κατέχει το 70% μετοχών της απαλλασσόμενης με συνέπεια η μητρική εταιρεία Α να μην απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!