Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο. 3025/2024 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν. 5109/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδ. : 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210 4802452
Email : defk@aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
TMHMA Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδ. : 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Email : deef@aade.gr

Αθήνα, 21 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ.: Ο. 3025
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν. 5109/2024 με τίτλο «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο», ως δωρεοδόχων, και των Σπυρίδωνα Ι. Λάτση και Ντόροθυ συζ. Σ. Λάτση, ως δωρητών, σχετικά με τη χρηματοδότηση, εκ μέρους των δωρητών, της εκπόνησης μελετών για την αναβάθμιση και επέκταση του κτιρίου που στεγάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» (Α΄67/16.05.2024) και του άρθρου 13 της Σύμβασης Δωρεάς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν. 5109/2024 και του άρθρου 13 της Σύμβασης Δωρεάς.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5109/2024:

1. Άρθρο 3 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς»,
2. Άρθρο 13 της Σύμβασης Δωρεάς «Φορολογικές Ρυθμίσεις»,
3. Άρθρο 4 »Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο».

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 5109/2024 (Α’ 67) καθώς και το άρθρο 13 της Σύμβασης Δωρεάς, ως ακολούθως:

Άρθρο 3 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς»

Με το άρθρο 3 του κοινοποιούμενου νόμου κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η σύμβαση δωρεάς με τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα, η οποία υπογράφηκε τη 17η Απριλίου 2024 μεταξύ, αφενός, του Υπουργείου Πολιτισμού και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο», ως δωρεοδόχων, και αφετέρου, των Σπυρίδωνα Ι. Λάτση και Ντόροθυ συζ. Σ. Λάτση, ως δωρητών, το κείμενο της οποίας περιλαμβάνεται στο συνημμένο ΦΕΚ και η οποία περιέχει Προοίμιο, Άρθρα 1-15 και 4 Παραρτήματα.

Άρθρο 13 της Σύμβασης Δωρεάς - «Φορολογικές Ρυθμίσεις»

Με το άρθρο 13 της Σύμβασης Δωρεάς ορίζονται τα εξής:

«1. Η Σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄248) και συνεπώς οι Δωρούμενες Υπηρεσίες απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Για την εφαρμογή της απαλλαγής της προαναφερθείσας διάταξης, τα φορολογικά στοιχεία θα εκδίδονται στο όνομα του Μουσείου τηρούμενης της διαδικασίας της απόφασης Α. 1050/2020 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 942). Οι Δωρητές θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την απόφαση αυτή, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

2. Τα συμφωνητικά του άρθρου 4 για την υλοποίηση και υποστήριξη του Έργου, συνάπτονται από το Μουσείο για λογαριασμό των Δωρητών και συνεπώς, δεν συνιστούν δημόσιες συμβάσεις.

Η Σύμβαση, τα συμφωνητικά του άρθρου 4 και η εξόφληση των τιμολογίων του άρθρου 6 απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου και τον φόρο δωρεών. Τυχόν άλλοι φόροι, τέλη ή εισφορές σχετικά με τη Σύμβαση, δεν βαρύνουν τους Δωρητές.

3. Με την νομοθετική κύρωση της Σύμβασης, οι ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 αποκτούν ισχύ νόμου και δεν απαιτείται η έκδοση σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.»

Άρθρο 4 «Έναρξη ισχύος»

Με το άρθρο 4 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη 17η Απριλίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία υπογράφηκε η κυρούμενη σύμβαση.

Συνημμένα: Το ΦΕΚ Α΄67/16.05.2024 (ν. 5109/2024).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!