Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Α.ΚΙ.Ο.Ε. Πρόστιμο 10.000 για εκπρόθεσμη υποβολή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων από συνάδελφο με βαριά ασθένεια

Διαμαρτυρία Της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

Θέμα : Πρόστιμο 10.000!!!! ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων από συνάδελφο που διαγνώσθηκε με βαριά ασθένεια.

Κύριε Υπουργέ

Η Ελλάδα στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4557/2018 , αναφορικά με την Πρόληψη και Καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , υποχρέωσε , κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να καταχωρούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων τους σε σχετική εφαρμογή που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ).

Η σημασία της καταχώρησης αυτής έγκειται στην πληροφόρηση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και των προσώπων του άρθρου 5 του ν 4558/18 (υπόχρεοι σε τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας) για τους πραγματικούς δικαιούχους των διάφορων νομικών οντοτήτων ,στην περίπτωση που αυτοί , είτε δεν είναι καταγεγραμμένοι σε κάποιο δημόσια προσβάσιμο αρχείο , είτε διαφέρουν από αυτούς που είναι καταγεγραμμένοι σε υπάρχον δημόσιο αρχείο.

Με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις , το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μπορεί να συνδέεται μέσω διαλειτουργικότητας με τα αρχεία και μητρώα κάθε άλλου φορέα , στα οποία τηρούνται στοιχεία σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των υπόχρεων νομικών προσώπων ή οντοτήτων.

Περαιτέρω τα προς καταγραφή στοιχεία των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) , των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) αποτελούν απαραίτητα δεδομένα των καταστατικών τους διατάξεων και υπάρχουν καταγεγραμμένα τόσο στα αρχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) , όσο και στο υποσύστημα μητρώου του taxis , το οποίο διαθέτει η ΑΑΔΕ.

Για τις ως άνω οντότητες όλα τα απαραίτητα στοιχεία για καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων αντλούνται από τα προαναφερθέντα μητρώα-αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ και της ΑΑΔΕ. Στην πράξη πρόκειται για μια εκ νέου υποβολή , στοιχείων που η ίδια οντότητα έχει ήδη δηλώσει τόσο στο Γ.Ε.ΜΗ , όσο και στην ΑΑΔΕ.

Θεωρούμε απαράδεκτη και άδικη την επιβολή εξοντωτικών προστίμων για μη υποβολή δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ή για εκπρόθεσμη υποβολή κατά τη στιγμή που οι πληροφορίες αυτές είναι γνωστές σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Υπήρξε μάλιστα περίπτωση όπου επιβλήθηκε πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων ενώ ο αρμόδιος συνάδελφος αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα υγείας . Αν αυτή η ανάλγητη αντιμετώπιση δεν είναι ντροπή και προσβολή , τότε πραγματικά οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους.

Επειδή πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση των διατάξεων του νόμου και η προσαρμογή τους προς την πραγματικότητα σας καλούμε άμεσα :

1) Να αντικαταστήσετε τις σχετικές διατάξεις .

2) Να υποχρεώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να αντλήσουν τα σχετικά δεδομένα από τα υφιστάμενα δημόσια μητρώα.

3) Να ακυρώσετε όσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί για παρόμοιες τυπικές παραβάσεις και να επιστρέψετε στους υπόχρεους όσα τυχόν ποσά έχουν καταβληθεί.

Κάθε άλλη αντιμετώπιση εκλαμβάνεται ως ενέργεια που στοχοποιεί τις επιχειρήσεις και τους συναδέλφους λογιστές που δίνουν καθημερινό αγώνα για επιβίωση.

Με Τιμή
Για την Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)
Ο Εκ/πος
Αλεβιζάκης Παναγιώτης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!