Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

myBusinessSupport Aμφισβήτηση ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ, σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα του myBusinessSupport για την αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μέσω της πλατφόρμας, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση αμφισβήτησης για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος για αντικειμενικούς λόγους κατ΄ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 28Α ΚΦΕ.

Έχετε τη δυνατότητα με την υποβολή αίτησης να αμφισβητήσετε για αντικειμενικούς λόγους το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σας του άρθρου 28Α ΚΦΕ επί του οποίου προσδιορίσθηκε φόρος εισοδήματος.

Η αίτηση υποβάλλεται μετά την έκδοση της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού (κατόπιν υποβολής τροποποιητικής δήλωσης) προσδιορισμού φόρου εκάστου φορολογικού έτους, οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου. Η τροποποίηση υποβληθείσας αίτησης είναι δυνατή εντός των προθεσμιών του προηγούμενου εδαφίου.

  • Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος με αίτημα για την διενέργεια ελέγχου κατ΄ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 28Α ΚΦΕ.

Έχετε τη δυνατότητα να αμφισβητήσετε το ελάχιστο ποσό εισοδήματος από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σας που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28Α του ΚΦΕ για ιδιαίτερους λόγους πέραν των αντικειμενικών λόγων που ορίζονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Η υποβολή αίτησης βάσει της παρ. 4 άρθρου 28Α ΚΦΕ, συνεπάγεται τη διενέργεια ελέγχου του άρθρου 23 ΚΦΔ, προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής σας για εισόδημα μικρότερο του προσδιορισθέντος τεκμαρτού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή εμπροθέσμως της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά, έχοντας συμπληρώσει τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 23 του ΚΦΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα Β της Α.1055/09.04.2024 αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της ως άνω προθεσμίας, το δικαίωμα της παρ. 4 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ περί αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού εισοδήματος από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28Α του ΚΦΕ απόλλυται. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος της παρ 3 του ίδιου άρθρου.

Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις σας καθώς επίσης και να ανακτήσετε τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις σας.

Είσοδος στην εφαρμογή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!