Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο. 3021/2024 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 32, 38 και 40 του ν. 5107/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Α’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3375312
Email : deaf@aade.gr
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Ε.Φ.)
ΤΜΗΜΑ B’
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 2122400
E-Mail : deef@aade.gr
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.)
ΤΜΗΜΑ Γ’
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3635044
Email : dideisep@aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6Ζ9Δ46ΜΠ3Ζ-Ζ3Π

Αθήνα, 10 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ: Ο. 3021

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 32, 38 και 40 του ν. 5107/2024 (Α' 64) «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 32, 38 και 40 του ν. 5107/2024 (Α' 64) «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5107/2024:

Άρθρο 32: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και επιδομάτων στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 79 ν. 4949/2022»

Άρθρο 38: «Εξυγίανση προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 4, 6 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014»

Άρθρο 40: « Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 32 αφορά στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Το άρθρο 38 αφορά προνοιακούς φορείς που καταρτίζουν Σύμφωνο Εξυγίανσης για τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4262/2014.

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 32, 38 και 40 του ν. 5107/2024 (Α' 64) για ενημέρωση και εφαρμογή, ως ακολούθως :

Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και επιδομάτων στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 79 ν. 4949/2022.

Με το άρθρο 32 του κοινοποιούμενου νόμου επήλθαν στην παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4949/2022 (Α’ 126), περί καταβολής αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «δώρου Χριστουγέννων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του αντίστοιχου επιδόματος εορτών (Πάσχα ή Χριστουγέννων) της περιόδου αναστολής», β) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «δώρου Χριστουγέννων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του αντίστοιχου επιδόματος εορτών (Πάσχα ή Χριστουγέννων)» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, σύμφωνα με την παρ. 1, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και αναλογίας του αντίστοιχου επιδόματος εορτών (Πάσχα ή Χριστουγέννων) της περιόδου αναστολής. Στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού, και αναλογία του αντίστοιχου επιδόματος εορτών (Πάσχα ή Χριστουγέννων).»

Σημειώνεται ότι, η αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4949/2022 σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και νόμου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 38 Εξυγίανση προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 4, 6 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014

Με την παρ.1 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου επήλθαν στην παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέταρτο εδάφιο οι λέξεις «επείγουσας ανάγκης ως προς τη βιωσιμότητα του συμβαλλομένου στο Σύμφωνο Εξυγίανσης φορέα» αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «που αυτό απαιτείται για να τηρηθούν οι όροι του Συμφώνου Εξυγίανσης», β) στο έκτο εδάφιο μετά τις λέξεις «αιτούντος φορέα» προστέθηκαν οι λέξεις «όπως αυτός έχει εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή (Παρατηρητήριο ή Δήμο), δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου», γ) επικαιροποιήθηκε η αναφορά στο αρμόδιο Υπουργείο και η παρ. 4 διαμορφώθηκε ως εξής:

«4. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, ο προνοιακός φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου αποκλειστικά ως προς τον έλεγχο εφαρμογής των όρων που εμπεριέχονται στο υπογεγραμμένο Σύμφωνο. Για το χρονικό αυτό διάστημα δεν ασκείται η εποπτεία που προβλέπεται στα άρθρα 2, 6, 7 και 8 του ν. 4182/2013 (Α’ 184). Εάν πρόκειται για φιλανθρωπικό σωματείο ή ίδρυμα της υποπερ. 11 της περ. ε’ του δεύτερου εδαφίου της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), η εποπτεία του πρώτου εδαφίου ασκείται από τον οικείο Δήμο. Κατά τα δύο (2) πρώτα χρόνια εφαρμογής του Σχεδίου Εξυγίανσης και σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για να τηρηθούν οι όροι του Συμφώνου Εξυγίανσης, είναι δυνατή η χρηματοδότησή του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον άμεσα ενδιαφερόμενο φορέα και θετικής σύμφωνης γνώμης του εποπτεύοντος τη διαδικασία Παρατηρητηρίου ή Δήμου. Η πρόβλεψη για έκτακτη χρηματοδότηση, που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να περιλαμβάνεται και στο Σχέδιο Εξυγίανσης και να εγκρίνεται με το Σύμφωνο Εξυγίανσης. Το ποσό της χρηματοδότησης αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολογισμού του αιτούντος φορέα, όπως αυτός έχει εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή (Παρατηρητήριο ή Δήμο), δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου και η υποχρέωση της σχετικής δαπάνης αναλαμβάνεται απευθείας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η εντελλόμενη δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αντιστοιχεί σε συναφείς με τον σκοπό πιστώσεις, εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.»

Με την παρ. 2 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου επήλθαν στην παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014, περί πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο επικαιροποιήθηκε η αναφορά στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, β) στο τέταρτο εδάφιο, βα) η λέξη τα «δύο (2)» αντικαταστάθηκε με τη λέξη τα «τέσσερα (4)», ββ) τέθηκαν ως περ. α) τα οριζόμενα περί μη εφαρμογής του άρθρου 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, βγ) προστέθηκε περ. β) και η παρ. 6 διαμορφώθηκε ως εξής:

«6. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθμισης και την αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης εφαρμόζεται το άρθρο 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190) περί συμψηφισμού και χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ενημερότητας με υποχρεωτικό ορισμό από τη Φορολογική Διοίκηση όρου παρακράτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024, Α’ 58), χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12. Το προς συμψηφισμό ή παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη για την κάλυψη δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, που εμπεριέχεται στο Σχέδιο Εξυγίανσης. Ειδικά κατά τα τέσσερα (4) πρώτα έτη εφαρμογής του Συμφώνου Εξυγίανσης, εφόσον τηρούνται οι όροι του, α) δεν εφαρμόζεται το άρθρο 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων περί συμψηφισμού και χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας χωρίς όρο παρακράτησης, για είσπραξη χρημάτων και μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και β) για είσπραξη χρημάτων και μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, αντί αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), προσκομίζεται βεβαίωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, περί τήρησης των όρων της ρύθμισης που έχει περιληφθεί στο Σύμφωνο Εξυγίανσης.»

Με την παρ. 3 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014, περί πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, παρ. 12 ως εξής:

«12. Ο προνοιακός φορέας, εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, καταρτίζει απογραφή έναρξης με ημερομηνία την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης με βάση τα στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκε το Σχέδιο Εξυγίανσης, καθώς και κάθε άλλο επικουρικό στοιχείο που επιβεβαιώνει τα ποσά της καταρτιζόμενης απογραφής, και απαλλάσσεται της υποβολής εκκρεμών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις φορολογικές χρήσεις πριν από τη φορολογική χρήση ένταξης στο Σύμφωνο Εξυγίανσης. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων του φορέα κατά τα τελευταία πέντε (5) φορολογικά έτη πριν από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024, Α’ 58), περί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, στον βαθμό που δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις. Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εκτίμηση αυτήν εντάσσονται αυτοδικαίως στη ρύθμιση που περιλαμβάνει το Σύμφωνο Εξυγίανσης.»

Στην παρ. 4 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι για Σύμφωνα Εξυγίανσης που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (1/5/2024, σύμφωνα με το άρθρο 40 του κοινοποιούμενου νόμου), η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 38, εντός της οποίας καταρτίζεται η απογραφή έναρξης, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 40: Έναρξη ισχύος

Με το άρθρο 40 του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς των κοινοποιούμενων άρθρων αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι 01.05.2024).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ
(ΔΔΑΔ Γ 1159316 ΕΞ 2023/28.12.2023)

Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α'64/01.05.2024 (άρθρα 32, 38 και 40 του ν. 5107/2024).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!