Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κ.Υ.Α. 36919/2024 Ρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ ΕΕ - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με την υπό στοιχεία Ζ1-699/23-06-2010 (Β’ 917) για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης.

Αριθμ. 36919

ΦΕΚ B' 2748/14.05.2024

Ρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ ΕΕ - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με την υπό στοιχεία Ζ1-699/23-06-2010 (Β’ 917) για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 Του άρθρου 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ (L 438),

1.2. της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 133),

1.3. του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α’ 70), καθώς και του άρθρου 2 παρ. 1 περ. (η) και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω ν. 1338/1983, όπως το άρθρο 2 ισχύει συμπληρωθέν από το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α’ 39) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),

1.4. του δεύτερου άρθρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α’ 136),

1.5. του άρθρου 138Α’ του Κανονισμού της Βουλής,

1.6. των άρθρων 13α - 13στ «Κυρώσεις» του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» (Α’ 191), όπως ισχύει,

1.7. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

1.8. των άρθρων 5 και 8 παρ. 1 περ. ια του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),

1.9. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

1.10. του ν. 4622/1919 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

1.11. του ν. 5072/2023 «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 198),

1.12. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων -Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

1.13. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

1.14. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

1.15. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

1.16. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),

1.17. της υπό στοιχεία Ζ1-699/23-06-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 27/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αρ. L 133 της 22.5.2008 (Β’ 917).

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ’αρ. 15055/21-2-2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Την υποχρέωση της Πολιτείας για τη διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτικού κοινού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Ζ1-699/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008» (Β’ 917) ως εξής:

Άρθρο 1

Πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων σύμβασης πίστωσης - Προσθήκη άρθρου 11α στην υπό στοιχεία Ζ1-699/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Άρθρο 11α της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ - παρ. 1 του άρθρου 27 της Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 11 (Πληροφορίες για το επιτόκιο χορηγήσεων) της υπό στοιχεία Ζ1-699/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 917) προστίθεται άρθρο 11α (Πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων σύμβασης πίστωσης) ως εξής:

«Άρθρο 11α

Πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων σύμβασης πίστωσης (Άρθρο 11α της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ)

Υπό την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Μέρος Β’ του ν. 5072/2023 (Α’ 198), πριν από την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων της σύμβασης πίστωσης, ο πιστωτής γνωστοποιεί στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) σαφή περιγραφή των προτεινόμενων αλλαγών και κατά περίπτωση, της ανάγκης συναίνεσης του καταναλωτή ή των αλλαγών που επήλθαν κατ’ εφαρμογή νομοθετικών ή κανονιστικών απαιτήσεων,

β) το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των αλλαγών της περ. α),

γ) τα μέσα καταγγελίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής όσον αφορά τις αλλαγές της περ. α),

δ) τη διαθέσιμη προθεσμία για την υποβολή τυχόν καταγγελίας,

ε) το όνομα και τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής στην οποία ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει την εν λόγω καταγγελία.»

Άρθρο 2

Καθυστερούμενες οφειλές και αναγκαστική εκτέλεση - Προσθήκη άρθρου 16α στην υπό στοιχεία Ζ1-699/2010 κοινή υπουργική απόφαση (Άρθρο 16α της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ - παρ. 2 του άρθρου 27 της Οδηγίας 2021/2167/ ΕΕ)

Μετά το Άρθρο 16 (Πρόωρη εξόφληση) της υπ’ αρ. Ζ1-699/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 917) προστίθεται άρθρο 16α (Καθυστερούμενες οφειλές και αναγκαστική εκτέλεση) ως εξής:

«Άρθρο 16α

Καθυστερούμενες οφειλές και αναγκαστική εκτέλεση (Άρθρο 16α της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ)

1. Οι πιστωτές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες πριν από την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης θα πρέπει να επιδεικνύεται, κατά περίπτωση, εύλογη ανοχή.

2. Τα εν λόγω μέτρα εύλογης ανοχής λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων στοιχείων, τις περιστάσεις του καταναλωτή και μπορούν να συνίστανται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

α) πλήρη ή μερική αναχρηματοδότηση σύμβασης πίστωσης,

β) τροποποίηση των υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων μιας σύμβασης πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

i) παράτασης της διάρκειας της σύμβασης πίστωσης,

ii) μετατροπής του είδους της σύμβασης πίστωσης,

iii) αναβολής της καταβολής του συνόλου ή μέρους των δόσεων αποπληρωμής για μια συγκεκριμένη περίοδο,

iv) αλλαγής του επιτοκίου,

v) παροχής αναστολής καταβολής δόσεων,

vi) μερικής αποπληρωμής δόσεων,

vii) μετατροπών νομισμάτων,

viii) μερικής διαγραφής και ενοποίησης του χρέους.

3. Εκτός από την επιβολή τόκου υπερημερίας ο πιστωτής δεν δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε επιβάρυνση στον καταναλωτή λόγω αθέτησης υποχρέωσης.»

Άρθρο 3

Διοικητικές Κυρώσεις - Μέτρα Εφαρμογής - Αντικατάσταση του άρθρου 22 της υπό στοιχεία Ζ1-699/2010 κοινής υπουργικής απόφασης

Το άρθρο 22 (Διοικητικές Κυρώσεις - Μέτρα Εφαρμογής) της υπ’ αρ. Ζ1-699/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 917) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 22

Διοικητικές Κυρώσεις - Μέτρα Εφαρμογής (Άρθρο 23 της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ)

1. Τα πρόσωπα που προσφέρονται να συνάψουν ή να μεσολαβήσουν για τη σύναψη σύμβασης πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα κατά τόπους εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια στα οποία και γνωστοποιούν την άσκηση τέτοιου είδους εργασιών. Με μέριμνα των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων συντάσσονται κατάλογοι των προσώπων αυτών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Η παραπάνω αναφερόμενη υποχρέωση δεν ισχύει προκειμένου περί πιστωτικών ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα που υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Την ευθύνη τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης έχει η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σε περίπτωση παράβασης διατάξεων της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται τα άρθρα 13α - 13στ του ν. 2251/1994 (Α’ 191).

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται με το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της για την εποπτεία των πιστωτικών φορέων και παρέχει σε αυτό κάθε αναγκαία συνδρομή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.»

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία Ζ1-699/2010 (Β’ 917) κοινή υπουργική απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!