Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κατατέθηκε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο "Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις". 

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται,σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) με στόχο την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για έρευνα και ανάπτυξη, την αξιοποίηση των διεθνών διακρατικών σχέσεων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση όλων των διεθνών αμυντικών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα. Η ρύθμιση αυτή επιδιώκει να καταστήσει την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική στον τομέα της άμυνας και να αναπτύξει τεχνολογίες που θα ενισχύσουν την εθνική ασφάλεια. 

Στο Μέρος Γ' περιλαμβάνονται διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμισή τους ως νευραλγικού πυλώνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων προβλέπονται η δυνατότητα αυτόνομης διοργάνωσης διδακτορικών σπουδών από αυτά, η απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και η τροποποίηση της σύνθεσης του πειθαρχικού συμβουλίου των μελών Δ.Ε.Π. για την ευχερέστερη σύγκλησή του. Περαιτέρω καθορίζεται διαδικασία πρόσληψης επισκεπτών καθηγητών, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ερευνητικά προγράμματα και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και προσαρμογές στον ν. 3187/2003 (Α' 233) περί λειτουργίας των Α.Σ.Ε.Ι. με σκοπό την εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι.. 

Το Μέρος Δ' στοχεύει στη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας, με τη σύσταση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής, το οποίο στελεχώνεται από προσωπικό που ήδη υπηρετεί με συναφή ειδικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και μέσω της ίδρυσης νέου Τμήματος Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), από την οποία θα προέρχονται οι νέοι αξιωματικοί του Κοινού αυτού Σώματος και, τέλος, με τη σύσταση της «Μονάδας 1864», η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΓΕΕΘΑ. 

Το Μέρος Ε’ αποσκοπεί στην επίλυση ζητημάτων υψηλής προτεραιότητας για τις υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων και της κοινωνικής προσφοράς τους, αποτελεί η εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας μέσω της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), η οποία θα επιτρέψει την απρόσκοπτη εξόφληση των οφειλών τους προς τρίτους. Επιπλέον, η ρύθμιση της εξόφλησης των δαπανών των στρατιωτικών νοσοκομείων εξαλείφει τον κίνδυνο να τεθούν σε καθεστώς επιτροπείας και ελέγχου των οικονομικών τους, ως μη συμμορφούμενα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2011/7/ΕΕ, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Γίνεται ο απαραίτητος προσδιορισμός για τον υπολογισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την προσαύξηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α' 74). Επίσης, θεσπίζεται ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή και ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές. Προβλέπεται παράβολο υπέρ Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα. Προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής εσόδων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού για την απόκτηση νέου αμυντικού εξοπλισμού ή τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος. Θεσπίζονται Ειδικά Προγράμματα Θητείας, που απευθύνονται σε άντρες και σε γυναίκες και συνδυάζουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και ανάλογης αμοιβής. Τροποποιείται το σύστημα αναδοχής φάρων με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και την προαγωγή του ολυμπιακού ιδεώδους. Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κοπή δένδρων και την ατελή και χωρίς άδεια υλοτομία από τη στρατιωτική υπηρεσία με σκοπό την προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επιπρόσθετα, θεσπίζεται στρατηγική ασφάλειας εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία θα προβλέπεται σε προεδρικό διάταγμα. Προστίθεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στους συναρμοδίους υπουργούς που καθορίζουν τον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι σπουδαστές των Α.Σ.Ε.Ι.. Τέλος, παρατείνεται η εποπτεία του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) από το ΥΠΕΘΑ. 

Τέλος, στο Μέρος ΣΤ' περιλαμβάνονται οι εξουσιοδοτικές, τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις και στο Μέρος Ζ' η έναρξη ισχύος του νόμου.

Παρατίθεται ακολούθως το νομοσχέδιο στο σύνολό του καθώς και η αιτιολογική του έκθεση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!