Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 58972 ΕΞ 2024 Διαδικασία διεξαγωγής πλειοδοτικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού

Αριθμ. 58972 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B' 2425/23.04.2024

Διαδικασία διεξαγωγής πλειοδοτικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 9 και 10 του ν. 5092/2024 (Α’ 33).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» (Α’ 33) και ιδίως τα άρθρα 9, 10, 21 και 22,

2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

3. του Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

5. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

6. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 81),

7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

8. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

9. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

10. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Δ. Την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)“ (Β’ 988)» (Β’ 3399),

Ε. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133) και

ΣΤ. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η διαδικασία, οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση της απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 5092/2024 (Α’ 33), ορίζονται ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Διαδικασία πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας

1. Η παραχώρηση της απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας γίνεται κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του άρθρου 15 του ν. 5092/2024 (Α’ 33).

2. Οι όροι της πλειοδοτικής δημοπρασίας προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη, η οποία διαμορφώνεται αφού εισαχθούν τα στοιχεία που εξατομικεύουν την παραχώρηση από την Κτηματική Υπηρεσία και αντληθούν τα υπόλοιπα στοιχεία κατά τρόπο αυτοματοποιημένο, μέσω διαλειτουργικότητας, από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Μετά την ολοκλήρωση της πλειοδοτικής δημοπρασίας, ο πλειοδότης υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπογράφει σύμβαση παραχώρησης της απλής χρήσης.

Άρθρο 2

Έκδοση και σύνταξη της διακήρυξης

1. Οι διακηρύξεις των πλειοδοτικών δημοπρασιών διαμορφώνονται μέσω του μητρώου ηλεκτρονικών δημοπρασιών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας του Ο.Π.Σ. «Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας».

2. Στην πλατφόρμα του άρθρου 15 του ν. 5092/2024 («πλατφόρμα») εισάγονται με ευθύνη της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας τα εξής στοιχεία που εξειδικεύουν τη διαδικασία:

α) Ο κωδικός της δημοπρασίας,

β) το τμήμα του αιγιαλού και της παραλίας που παραχωρείται, προσδιορισμένο ως πολύγωνο με σημεία που αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) 1987 ή σε νεότερο σύστημα αναφοράς,

γ) το εμβαδόν της επιφάνειας που παραχωρείται,

δ) ο δήμος στον οποίο βρίσκεται το προς παραχώρηση τμήμα,

ε) ο σκοπός και η χρήση της παραχώρησης,

στ) το αρχικό τίμημα της παραχώρησης, όπως αυτό υπολογίζεται από τον τύπο του άρθρου 10 του ν. 5092/2024,

ζ) η διάρκεια της παραχώρησης,

η) η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης,

θ) ο χρόνος διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας,

ι) ο χρόνος τοποθέτησης και απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων εντός εκάστου έτους,

ια) τα στοιχεία της παραχώρησης με το σχετικό πολύγωνο και,

ιβ) οι απαραίτητες πληροφορίες για το ηλεκτρονικό σύστημα, οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπολογιστικής υποδομής των συμμετεχόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης.

3. Η πλατφόρμα αντλεί αυτομάτως από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τα οποία διαλειτουργεί, τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που είναι όμορα προς το παραχωρούμενο τμήμα του αιγιαλού και της παραλίας.

4. Μετά από την εισαγωγή των στοιχείων της παρ. 1 και την και την άντληση των στοιχείων της παρ. 2, η πλατφόρμα εκδίδει με αυτοματοποιημένο τρόπο τη διακήρυξη της πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με το Παράρτημα III.

5. Τα στοιχεία της δημοπρασίας παρουσιάζονται πάνω σε χάρτη στη γεωπύλη ελεύθερης πρόσβασης της πλατφόρμας. Ο πολίτης μπορεί να εστιάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος, να επιλέξει το εικονίδιο δημοπρασίας στο χάρτη και να εμφανιστούν οι πληροφορίες της δημοπρασίας.

6. Ειδικά για το έτος 2024, οι πλειοδοτικές δημοπρασίες διενεργούνται με διακηρύξεις που δεν παράγονται αυτοματοποιημένα, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Οι διακηρύξεις συντάσσονται με μέριμνα της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 3

Δημοσίευση διακήρυξης

1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται, επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, στην πλατφόρμα του άρθρου 15 του ν. 5092/2024, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (www.minfin.gov.gr) με επιμέλεια του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) στη διεύθυνση https://eauctions. gov.gr. Η διακήρυξη δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.

2. Η διακήρυξη συνοδεύεται από αεροφωτογραφική απεικόνιση του προς παραχώρηση τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας, κατάλογο των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος και οδηγίες για τη συμμετοχή στην δημοπρασία.

3. Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση των διακηρύξεων με δική του επιμέλεια και ευθύνη και για την παροχή διευκρινίσεων επ’ αυτών, απευθύνεται στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.

4. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιεύονται οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής στις πλειοδοτικές δημοπρασίες

1. Η αίτηση συμμετοχής στην πλειοδοτική δημοπρασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του άρθρου 15 του ν. 5092/2024, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στην πλατφόρμα και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στην πλατφόρμα, κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet). Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και επισυνάπτεται στην αίτηση, σύμφωνα με το Παράρτημα I.

β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής πρώτης προσφοράς, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση σε ψηφιακή μορφή. Το πρωτότυπο αυτής κατατίθεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης της παρούσας παραγράφου.

2. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Η συμμετοχή γίνεται με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα II, και με προσκόμιση νομιμοποιητικού εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.

3. Ο ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δημοπρασίες για περισσότερες από μια θέσεις, οφείλει να καταθέσει ισάριθμες ηλεκτρονικές αιτήσεις και αντίστοιχα δικαιολογητικά για κάθε μία από αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1.

4. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εκπαιδευτεί με δική του ευθύνη και επιμέλεια στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδηγίες που θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων.

5. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνδεθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και να εισαγάγει ή να ενημερώσει τα στοιχεία του, εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλει να δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας ότι επιθυμεί οι δημόσιοι φορείς να του επιδίδουν/κοινοποιούν διοικητικές πράξεις ή άλλα δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί χωρίς αίτησή του, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

6. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση:

α) μη συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία,

β) μη υπογραφής της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του δικαιούχου της παραχώρησης και

γ) παράλειψης της δήλωσης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

Η οικεία Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πριν την έναρξη την πλειοδοτικής δημοπρασίας, εξετάζει την πληρότητα και την εγκυρότητα των στοιχείων του άρθρου 4 που υπέβαλε κάθε ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα και με τη διακήρυξη, η αίτηση απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται άμεσα και αιτιολογημένα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Άρθρο 6

Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

1. Η πλειοδοτική δημοπρασία διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας του άρθρου 15 του ν. 5092/2024 υπό την εποπτεία της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στην πλατφόρμα με προσωπικούς κωδικούς taxisnet και επιλέγει τη δημοπρασία στη γεωπύλη ελεύθερης πρόσβασης της πλατφόρμας και τον σχετικό σύνδεσμο στα στοιχεία της δημοπρασίας.

2. Η πλειοδοτική δημοπρασία εκκινεί από την τιμή πρώτης προσφοράς που εξάγεται αυτόματα από την πλατφόρμα με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο: αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου x Συντελεστής Βαρύτητας Αιγιαλού x Συντελεστής Βαρύτητας Δραστηριότητας x έτη παραχώρησης x 3%, ο οποίος εξειδικεύεται με υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 5092/2024.

3. Για πλειοδοτικές δημοπρασίες που αφορούν συμβάσεις παραχώρησης οι οποίες συνάπτονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, η τιμή πρώτης προσφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται, με αναγωγή σε τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης, του μεγαλύτερου ανταλλάγματος παραχώρησης που είχε περιληφθεί σε σύμβαση παραχώρησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 στο ίδιο διακριτό τμήμα αιγιαλού και παραλίας.

4. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στον ενδιαφερόμενο εμφανίζονται: η τιμή εκκίνησης, η κατάταξή του, το ιστορικό των προσφορών του και ο χρόνος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

5. Κάθε νέα προσφορά του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της υπερισχύουσας προσφοράς της δημοπρασίας ή της αμέσως προηγούμενης προσφοράς, κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης. Σε περίπτωση υποβολής ισότιμων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους, το σύστημα καταχωρεί την πρώτη χρονικώς υποβληθείσα προσφορά. Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Κάθε νέα προσφορά του ίδιου ενδιαφερόμενου που γίνεται αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Ο πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.

6. Η διάρκεια της δημοπρασίας είναι τριάντα (30) λεπτά. Αν εντός των τελευταίων τριών (3) λεπτών πριν τη λήξη του χρόνου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας υπάρχει αποδεκτή από το σύστημα προσφορά, η διάρκεια παρατείνεται αυτομάτως για επιπλέον τρία (3) λεπτά. Η παράταση επαναλαμβάνεται εφ’ όσον στο διάστημα των τριών (3) λεπτών υπάρξει έστω και μια αποδεκτή προσφορά, μέχρι να παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα της παράτασης.

7. Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές εφ’ όσον γίνονται εντός της διάρκειας που ορίζεται στην παρ. 6. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας και των τυχόν παρατάσεών της καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

8. Η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται στον ενδιαφερόμενο που υποβάλλει την υψηλότερη τελική προσφορά.

9. Αν ένας μόνο ενδιαφερόμενος υποβάλει προσφορά, η παραχώρηση κατακυρώνεται σε αυτόν, εφόσον η προσφορά δεν υπολείπεται της τιμής των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

10. Εάν δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η πλειοδοτική δημοπρασία κηρύσσεται άγονη.

11. Η δημοπρασία ακυρώνεται σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή της, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αποστέλλεται άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο και κατόπιν έκδοσης απόφασης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η δημοπρασία δεν διακόπτεται εάν ο ενδιαφερόμενος αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα ή εάν αδυνατεί για οιονδήποτε λόγο να υποβάλει προσφορά.

Άρθρο 7

Εξαγωγή, έκδοση και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων

1. Η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της δημοπρασίας εξάγεται ηλεκτρονικά από το σύστημα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

2. Η οικεία Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδίδει απόφαση με τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με βάση τη σειρά κατάταξης των ενδιαφερόμενων έως την επόμενη ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους ενδιαφερόμενους και καλείται ο πλειοδότης να υπογράψει το σχέδιο σύμβασης, αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 10 της παρούσας.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πλατφόρμα ενημερώνεται αυτόματα με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας, στα οποία περιλαμβάνονται:

α) η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. του πλειοδότη,

β) το τελικό τίμημα,

γ) το πλήθος των συμμετοχών,

δ) το πλήθος των προσφορών,

ε) η διάρκεια της δημοπρασίας.

Άρθρο 8

Επαναληπτική και νέα δημοπρασία

1. Εάν η δημοπρασία κηρυχθεί άγονη σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 5092/2024, επαναλαμβάνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τιμή πρώτης προσφοράς την τιμή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 της παρούσας. Η οικεία Κτηματική Υπηρεσία μεριμνά για την αυθημερόν δημοσίευση της διακήρυξης της επαναληπτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με το Παράρτημα IV και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης να προβούν στην αίτηση και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Εάν στην επαναληπτική δημοπρασία δεν υποβληθεί προσφορά, η απλή χρήση του δημοπρατηθέντος τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας δεν παραχωρείται για το αντίστοιχο έτος.

2. Εάν η δημοπρασία ακυρωθεί σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 6 της παρούσας ή από λόγους ανωτέρας βίας, επαναλαμβάνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τους ενδιαφερόμενους για την νέα ημέρα και ώρα έναρξης της επαναληπτικής δημοπρασίας. Η επαναληπτική δημοπρασία του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της αρχικής.

3. Εάν η δημοπρασία κηρυχθεί άγονη για τους λόγους της παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας, η οικεία Κτηματική Υπηρεσία δύναται να προκηρύξει νέα δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 9

Περιεχόμενο σχεδίου σύμβασης

1. Μετά το πέρας της πλειοδοτικής διαδικασίας, η πλατφόρμα εξάγει με αυτοματοποιημένο τρόπο σχέδιο σύμβασης, το οποίο περιέχει τους όρους της παραχώρησης, ήτοι:

α) Τον τόπο (με παραπομπή σε σχετικό διάγραμμα, το οποίο φέρει τις συντεταγμένες του προς παραχώρηση χώρου),

β) το εμβαδόν της παραχωρούμενης έκτασης των κοινοχρήστων χώρων,

γ) το είδος της χρήσης,

δ) το ποσό του ανταλλάγματος, τον τρόπο καταβολής του στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), τον καθορισμό τυχόν δόσεων για την καταβολή του με τις ημερομηνίες καταβολής, τον τρόπο γνωστοποίησης της καταβολής και

ε) την χρονική διάρκεια της παραχώρησης.

2. Το σχέδιο της σύμβασης αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πλειοδότη.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις πλειοδότη πριν την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης

1. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει είτε εφάπαξ το αντάλλαγμα είτε την πρώτη εκ των τριών (3) ισόποσων δόσεων του ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας και να γνωστοποιήσει την καταβολή αυτή στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία με την προσκόμιση των αποδεικτικών πληρωμής τους, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 9 της παρούσας.

2. Ο πλειοδότης, εντός τεσσάρων (4) ημερών που εκκινεί από την επομένη της αποστολής σε αυτόν του σχεδίου της σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, για τα οποία είχε δεσμευτεί με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4, ήτοι:

α) φορολογική ενημερότητα που έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών πριν την υποβολή της,

β) άδεια λειτουργίας (όπου από το νόμο απαιτείται)/ γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία επιτρέπεται στον παραχωρούμενο αιγιαλό και παραλία, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Εξαιρούνται της παρούσας ρύθμισης νέοι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνες), οι οποίοι οφείλουν να προσκομίζουν την σχετική άδεια λειτουργίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας, η σύμβαση παραχώρησης λύεται αυτοδίκαια.

γ) φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας,

δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα του π.δ. 180/1979,

ε) πρωτότυπη εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η οποία εκδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά τη λήξη της παραχώρησης. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος ότι καταπίπτει άμεσα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

3. Ο πλειοδότης δεν μπορεί να λάβει στην κατοχή του τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, πριν την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.

4. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης με υπαιτιότητα του πλειοδότη, η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον, καταλογίζεται στον πλειοδότη η διαφορά της τελικής προσφοράς του και της τελικής προσφοράς του επόμενου κατά σειρά πλειοδότη. Το σχετικό ποσό βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 11

Υπογραφή σχεδίου σύμβασης

1. Το σχέδιο της σύμβασης υπογράφεται είτε ψηφιακά είτε χειρόγραφα από τον πλειοδότη, εφόσον τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ήταν ορθά και πλήρη, μετά από έλεγχο της Κτηματικής Υπηρεσίας. Το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης υπογράφεται από το Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας ή από άλλο πρόσωπο.

2. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή έγκυρα ή εάν ο πλειοδότης δεν υπογράψει το σχέδιο σύμβασης εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η παράλειψη του πλειοδότη να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του και ο αποκλεισμός του από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Η απόφαση κοινοποιείται στον αποκλεισθέντα πλειοδότη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτήν την περίπτωση, η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του πλειοδότη καταλογίζεται η διαφορά της τελικής προσφοράς του και της τελικής προσφοράς του επόμενου κατά σειρά πλειοδότη. Το σχετικό ποσό βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το δικαίωμα υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης περιέρχεται στον επόμενο κατά σειρά πλειοδότη, ο οποίος ενημερώνεται αμελλητί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καλείται εντός τεσσάρων (4) ημερών για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που και ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης παραλείψει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλεισθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η δημοπρασία κηρύσσεται άγονη.

Άρθρο 12

Καταβολή ανταλλάγματος

1. Για το πρώτο (1ο) έτος της παραχώρησης, το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται είτε στο σύνολό του προ της υπογραφής της σύμβασης είτε σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση καταβολής σε δόσεις, εξόφληση γίνεται ως εξής:

α) Η πρώτη δόση καταβάλλεται πριν την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης.

β) Οι υπολειπόμενες δύο (2) δόσεις είναι μηνιαίες και αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης. Η πρώτη εκ των υπολειπόμενων δύο δόσεων καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και η δεύτερη εκ των υπολειπόμενων δύο (2) δόσεων καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Τα σχετικά ποσά αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

2. Για τα επόμενα (2) έτη της παραχώρησης, το υπόλοιπο συμφωνηθέν αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται είτε στο σύνολό του έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα του παραχωρησιούχου, καταβάλλεται σε τρεις μηνιαίες δόσεις ως εξής:

α) Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

β) Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους.

γ) Η τρίτη δόση καταβάλλεται έως την 31η Μαΐου εκάστου έτους.

3. Το αντάλλαγμα, όσον αφορά στην εξόφληση αυτού στο σύνολο του ή στην εξόφληση της πρώτης δόσης, δύναται να καταβληθεί είτε μετά από βεβαίωση μέσω Χρηματικού Καταλόγου που συντάσσεται από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία και αποστέλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) είτε μετά από έκδοση οίκοθεν σημειώματος από την Κτηματική Υπηρεσία με την προσκόμιση σ’ αυτήν διπλοτύπου είσπραξης της Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δημοσίου. Η καταβολή των υπόλοιπων δόσεων γίνεται μετά από βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων που συντάσσονται από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία και αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 13

Ανάρτηση συμβάσεων παραχώρησης στη «Διαύγεια»

1. Οι συμβάσεις παραχώρησης μετά την υπογραφή τους αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», με μέριμνα της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας.

2. Οι Κτηματικές Υπηρεσίες οφείλουν να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων), στο οποίο θα καταγράφονται με μοναδικό αριθμό ID όλες οι συμβάσεις παραχώρησης με πλήρη στοιχεία, για την συστηματική παρακολούθηση της καταβολής του ανταλλάγματος χρήσης και την δημιουργία μητρώου αξιών τιμών των παραχωρούμενων χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 142/2017. Οφείλουν, επίσης, να καταχωρούν στοιχεία των ως άνω συμβάσεων παραχώρησης στο «Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας», το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

Άρθρο 14

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), με ρόλο τεχνικού υπεύθυνου:

α) Μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας του συνολικού κύκλου ζωής των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, όσον αφορά στην κεντρική εφαρμογή του bidding (“χτυπήματα - προσφορές”), λοιπών υποστηρικτικών εφαρμογών - εργαλείων - ιστοτόπων, αλλά και του τρόπου διασύνδεσης αυτών,

β) σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις που αφορούν στην εξέλιξη και βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών,

γ) μεριμνά για τον συντονισμό τεχνικών θεμάτων που αφορούν σε παραμετροποίηση, προσαρμογή, διαχείριση και υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών,

δ) μεριμνά για την εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στελεχών της Γ.Γ.Δ.Π. και των χρηστών της εφαρμογής,

ε) μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών κατά την διάρκεια εκτέλεσής τους.

2. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με ρόλο επιχειρησιακού υπευθύνου:

α) Καταγράφει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, τις αλλαγές και συνέργειες με άλλα πληροφοριακά συστήματα,

β) παρακολουθεί και αναφέρει στη ΓΓΠΣΨΔ προβλήματα χρηστών,

γ) παρέχει οδηγίες και υποστήριξη των εμπλεκομένων στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

3. Εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών εφαρμογών διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αναρτάται:

α) για τα εμπλεκόμενα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην αρχική σελίδα του Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. και,

β) για τους ενδιαφερόμενους πολίτες στην πλατφόρμα του άρθρου 15 του ν. 5092/2024 (Α’ 33).

Για τα προβλήματα του λογισμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των συμμετεχόντων δεν ευθύνεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 15

Παραρτήματα

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τέσσερα (4) παραρτήματα, ήτοι το Παράρτημα Ι «Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση», Παράρτημα ΙΙ «Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση», Παράρτημα ΙΙΙ «Διακήρυξη Δημοπρασίας» και Παράρτημα ΙV «Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 16

Τελικές διατάξεις - Έναρξη Ισχύος

1. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες ή προεγκρίσεις άλλων αρχών ή Υπηρεσιών ή φορέων, όπου απαιτούνται κάθε φορά, για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.

2. Η υπό στοιχεία 42112 ΕΞ 2019/19-04-2019 (Β’ 1443) υπουργική απόφαση καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 3.

3. Στις συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης εξακολουθεί να εφαρμόζεται η καταργούμενη στην παρ. 2 υπουργική απόφαση.

4. Ειδικά για το έτος 2024, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας, η τιμή πρώτης προσφοράς από την οποία θα εκκινεί η πλειοδοτική δημοπρασία δεν θα εξάγεται αυτόματα από τη πλατφόρμα.

5. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλογικά και στις πλειοδοτικές δημοπρασίες για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης οχθών και παρόχθιων ζωνών μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!