Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1046215 ΕΞ 2024 Περί της υποχρέωσης των υπαλλήλων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αποδέχονται έγγραφα, στα οποία το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων διενεργήθηκε κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις ή τα οποία εκδόθηκαν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ ́- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:213-2112906
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 18 Απριλίου 2024
Αριθ. Πρωτ.:Δ. ΟΡΓ. Δ 1046215 ΕΞ 2024

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

Θέμα: Περί της υποχρέωσης των υπαλλήλων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αποδέχονται έγγραφα, στα οποία το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων διενεργήθηκε κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις ή τα οποία εκδόθηκαν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

1. Με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και ενδιαφερόμενων, που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και αφορούν στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων μας, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του ν. 2690/1999 «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π.,εκτός από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3».

Επίσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου «Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά».

β) Των παρ. 5 & 6 και 7 & 8, αντίστοιχα, του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), η υπεύθυνη δήλωση (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses), καθώς και η εξουσιοδότηση (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses) που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) έχουν την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή τους, με έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, οι δε αποδέκτες που τις λαμβάνουν τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευσή τους από τον εκδότη τους και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτών.

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), η Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου και η Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού, που εκδίδονται μέσω του gov.gr, έχουν την ίδια ισχύμε έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 τουν. 2690/1999 και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές, μεταξύ των άλλων, από τους Φορείς του δημόσιου τομέα, κατά τα οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις.

Οι Υπηρεσίες που τις λαμβάνουν μπορούν να επαληθεύσουν το περιεχόμενό τους μέσω της εφαρμογής επαλήθευσης του gov.gr, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του προαναφερθέντος άρθρου (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr).

2. Επισημαίνεται ότι, οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες διατάξεις στις περιπτώσεις καθορισμού δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητάς τους.

3. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι υπάλληλοι αυτών για την ορθή εφαρμογή του.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΉ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΑΛΙΔΗΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!