Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Φ.10053/27419/2024 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορτών Χριστουγέννων 2023 σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) (πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης-ΤΣΠΕΑΘ) [πρώην Α’ Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ)].

Φ.10053/27419/2024

ΦΕΚ B’ 2259/16.04.2024

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορτών Χριστουγέννων 2023 σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) (πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης-ΤΣΠΕΑΘ) [πρώην Α’ Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ)].

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 39 έως 51 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α’ 58).

2. Τα άρθρα 51, 53 και την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρύθμιση φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

3. Το άρθρο 42 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

4. Την παρ. 4 του άρθρου 36 και το άρθρο 46 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις» (Α’ 236).

5. Την παρ. 7 του άρθρου 14 του β.δ. 456/1967 (Α’ 143) «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης» η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 63/1975 (Α’ 21).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

8. Το άρθρο 32 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

9. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 8).

10. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

11. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

12. Την υπ’ αρ. 65928/13.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4526).

13. Την υπ’ αρ. 650/Συν.49/21.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.

14. Την υπό στοιχεία ΑΑΥ Μ438/15.02.2024 (ΑΔΑ: 6Ε9746ΜΑΠΣ-ΜΘΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

15. Την υπ’ αρ. 20548/13-03-2024 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων, της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά δαπάνη συνολικού ποσού 14.142,85 € σε βάρος του ΚΑΕ 0636 του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2024, αποφασίζουμε:

Στους ανέργους, καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν ως άνεργοι, λόγω επίσχεσης, ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) (πρώην Α’ Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ), των οποίων η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας ή επίσχεσης τερματίστηκε μέσα στο προ της 1ης Δεκεμβρίου 2023 επτάμηνο και εφόσον, από τη λήξη της επιδότησής τους μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία, δεν έχουν εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας περισσότερο από δύο μήνες, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις εορτές των Χριστουγέννων έτους 2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αρ. 10070/10855/730/11.05.2012 (Β’ 1646) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, ορίζεται ίσο με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος που έλαβε κάθε δικαιούχος, όταν επιδοτήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2024

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!