Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 12421 ΕΞ 2024 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από «Ακίνητα από Περιουσιολόγιο και Μισθωτήρια» της Α.Α.Δ.Ε. στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Αριθμ. 12421 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B' 2255/16.04.2024

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από «Ακίνητα από Περιουσιολόγιο και Μισθωτήρια» της Α.Α.Δ.Ε. στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 2,3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως την παρ. 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84,

3. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

4. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

5. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

7. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

8. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

9. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

10. του ν. 4919/2022 με θέμα «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις», άρθρο 24 "Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ." (Α’ 71).

Β. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπό στοιχείαΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220/11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Δ. Τα αιτήματα διαλειτουργικότητας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων υπ’ αρ. 19337/27-4-2023 για την διαδικτυακή υπηρεσία «Ιδιοκτήτης έδρας και πληροφορίες ακιν. βάσει ΑΤΑΚ» και υπ’ αρ. 19338/27-4-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση πληροφοριών σε μισθωτήρια ακινήτων», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Ε. Τα έγγραφα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων υπ’ αρ. 1036/4-3-2024 για την διαδικτυακή υπηρεσία «Ιδιοκτήτης έδρας και πληροφορίες ακιν. βάσει ΑΤΑΚ» και υπ’ αρ. 1037/4-3-2024 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση πληροφοριών σε μισθωτήρια ακινήτων», με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΣΤ. Το υπό στοιχεία ΥΨΗΔ 25020/23-5-2023 έγγραφο της ΓΓΠΣΨΔ προς την Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Αίτημα διάθεσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για το Π.Σ. «Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών - Αρχείο Επιθεώρησης Κτηρίων» και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων για το Π.Σ. «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ», διαδικτυακών υπηρεσιών της περιοχής «Ακίνητα από Περιουσιολόγιο & Μισθωτήρια» της Α.Α.Δ.Ε, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (αιτήματα 14725, 19337 και 19338)».

Ζ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1125679/13-10-2023 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Απάντηση σε αίτημα διάθεσης υφιστάμενων διαδικτυακών υπηρεσιών στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ».

Η. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με το στρατηγικό σχεδιασμό.

Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τον ν. 4919/2022 άρθρο 24 (Α’ 71):

  • της διαδικτυακής υπηρεσίας " Ιδιοκτήτης έδρας και πληροφορίες ακιν. βάσει ΑΤΑΚ", με σκοπό τον έλεγχο της έδρας επιχείρησης τόσο κατά την σύσταση όσο και κατά την μεταβολή, με τη μέθοδο,
  • Αναζήτηση και συστημικός έλεγχος του αριθμού ΑΤΑΚ ακινήτου και του ΑΦΜ χρήστη βάσει των δηλωμένων ακινήτων κατά Ε9 - searchInfoByAtak.
  • της διαδικτυακής υπηρεσίας "Αναζήτηση πληροφοριών σε μισθωτήρια ακινήτων", με σκοπό τον έλεγχο μισθωμένης έδρας τόσο κατά την σύσταση επιχείρησης όσο και κατά την τροποποίηση καταστατικού ή αλλαγή έδρας, με τη μέθοδο Αναζήτηση μισθωμένης έδρας και ανάκτηση πληροφοριών ακινήτου βάσει αριθμού υποβολής μισθωτηρίου και έτους - searchInfoByRentNumber.

Άρθρο 2

Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!