Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/62/2891/2024 Τροποποίηση της απόφασης ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/ 44/6851/31.5.2022

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/62/2891

ΦΕΚ Β 2169 - 08.04.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/ 44/6851/31.5.2022 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Β' 2995).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α)Της παρ. 6Α του άρθρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α' 126),

β) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α' 161),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),

ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 131),

στ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β' 769), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β' 1659) και ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/31.1.2020 (Β' 409) υπουργικές αποφάσεις.

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/44/6851/31.5.2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Β' 2995).

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/56/οικ. 6551/ 12.4.2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός τρόπου εξυπηρέτησης του κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)» (Β' 2545).

5. Το υπό στοιχεία 10593/9.2.2024 έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την ανάγκη επίσπευσης της διεκπεραίωσης του μεγάλου αριθμού εκκρεμοτήτων των αιτημάτων χορήγησης παροχών (χρονικής περιόδου 1.3.2017 έως και 31.12.2022, πλέον εκείνων του έτους 2023), προκειμένου να επισπευσθεί η διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων και να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος όγκος συναλλαγών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Τμημάτων Παροχών του e-ΕΦΚΑ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΔΥ/37/26.3.2024 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της παρ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/44/6851/31.5.2022 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Β' 2995), ως εξής:

«1. Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ως εξής:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-Ε.Φ.Κ.Α. και Κ.Ε.Α.Ο.

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30 έως 15:00.

2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30 έως 15:00.

3. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Καθημερινά από 11:00 έως 14:00.

4. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως 14:00, εκτός Τετάρτης.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Υ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α.Ο., Π.Ε.Κ.Α., ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, Αποκεντρωμένα Τμήματα, Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης.

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30 έως 15:00.

2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30 έως 15:00.

3. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες: Καθημερινά από 08:00 έως 14:00.

4. Τμήματα Παροχών: Καθημερινά από 08:00 έως 14:00, εκτός Τετάρτης.

5. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως 14:00, εκτός Τετάρτης».

2. Την προσθήκη παραγράφου 3 στην υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/44/6851/31.5.2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Β' 2995), ως εξής:

«3. Η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/56/οικ. 6551/12.4.2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β' 2545)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2024

Η Υπουργός ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!