Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 10737 ΕΞ 2024 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου

Αριθμ. 10737 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B' 2022/01.04.2024

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως, της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,

2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

8. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

9. του ν. 5024/2023 «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 41), άρθρο 9 «Υποβολή αίτησης εξαγοράς και δικαιολογητικών»,

10. του ν. 3852/2010 με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

11. του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 90),

12. του ν. 5079/2023 «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις» άρθρο 99 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου» (Α’ 215),

13. της υπ' αρ. 3898/1-3-2024 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 99 του ν. 5079/2023 (Α’ 215) των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, της απαραίτητης διαλειτουργικότητας, τον καθορισμό των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης, τα ποσά ενίσχυσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια» (Β’ 1398),

14. του ν. 5027/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 39 «Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων δήμων - Προσθήκη άρθρου 166Α στον ν. 3463/2006» (Α’ 48).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΨΔ με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Δ. Την υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1025794 ΕΞ 2021/ 29-03-2021 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Πρόσβαση των Δήμων της χώρας σε πληροφορίες της διαδικτυακής υπηρεσίας χορήγησης στοιχείων Μητρώου για φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα».

Ε. Τα αιτήματα υπ’ αρ. 14046/3-6-2022 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ορεστιάδας, υπ’ αρ. 23353/30-1-2024 του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΕ) και υπ’ αρ. 23739/15-2-2024 του Δήμου Βριλησσίων, στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (ΕΔΑ) της ΓΓΠΣΨΔ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Το αίτημα υπ’ αρ. 22484/10-12-2023 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου».

ΣΤ. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 743/22-2-2024 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ορεστιάδας, υπ’ αρ. 3034/ΑΣ/4-3-2024 του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΕ) και υπ’ αρ. 3273/23-2-2024 του Δήμου Βριλησσίων, προς τη ΓΓΠΣΨΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Το έγγραφο υπ’ αρ. 31500/27-2-2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς τη ΓΓΠΣΨΔ, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου».

Ζ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α) Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ στα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:

1. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», με τις μεθόδους Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου - retrieveInfoByAFM, Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου - retrieveInfoByName και Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό και το Είδος Ταυτότητας - retrieveInfoByADT.

Σκοπός διάθεσης της υπηρεσίας είναι η σύνδεση με τα συστήματα ψηφιακών πιστοποιητικών του Δήμου Βριλησσίων και η ανάκτηση στοιχείων φορολογουμένων με σκοπό την ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου, με τη φορολογική έδρα και τη ΔΟΥ του φορολογούμενου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87), τον ν. 4804/2021 (Α’ 90), τον ν. 5027/2023 άρθρο 39 (Α’ 48) και τον ν. 4727/2020.

2. Στο πληροφοριακό σύστημα «Rodos Week» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΕ), με τη μέθοδο Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου - retrieveInfoByAFM και με σκοπό την άντληση στοιχείων της επιχείρησης όπως η Επωνυμία, ο Α.Φ.Μ., η ΔΟΥ η Έδρα, κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής των Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ν. 5079/2023 άρθρο 99 (Α’ 215) και την υπ’ αρ. 3898/ 13-2024 (Β’ 1398) κοινή υπουργική απόφαση.

3. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ορεστιάδας, με τις μεθόδους Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου - retrieveInfoByAFM, Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου - retrieveInfoByName και Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό και το Είδος Ταυτότητας - retrieveInfoByADT.

Σκοπός διάθεσης της υπηρεσίας είναι η επιτάχυνση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας στην οικεία Δ.Ο.Υ. μέσω άντλησης των στοιχείων του φυσικού προσώπου και κυρίως του ΑΦΜ του, σύμφωνα με τον ν. 5027/2023 άρθρο 39 (Α’ 48).

Β) Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» στο πληροφοριακό σύστημα «Εξαγορά κατεχομένων ν. 5024/2023 - Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη μέθοδο Επιβεβαίωση Στοιχείων με βάση τον ΑΦΜ - Μέθοδος getAFMIdentification. Σκοπός διάθεσης της υπηρεσίας είναι η επιβεβαίωση στοιχείων των φυσικών προσώπων, που αιτούνται την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου ή ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με τον ν. 5024/2023 άρθρο 9, παρ. 2 και 3 (Α’ 41).

Γ) Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Δ) Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 26 Μαρτίου 2024

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!