Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΕΛΤΕ 248/2/2024 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 003/2017 κανονιστικής πράξης

Αριθμ. απόφ. 248/2/31-01-2024

ΦΕΚ B' 1731/19.03.2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 003/2017 κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).

2) Τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 003/2017 κανονιστική πράξη του Δ.Σ. Ε.Λ.Τ.Ε. «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (Β’ 2593).

3) Την υπό στοιχεία Η Ι’68/03/05-12-2023 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).

5) To γεγονός ότι δεν δημιουργείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

6) Την από 30-01-2024 εισήγηση του Προέδρου.

7) Την υπ’ αρ. 248/2/31-01-2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ.

8) Την υπό στοιχεία Ι’ 73/03/14.02.2024 συνεδρίασή του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ,

αποφασίζει:

1. Την αντικατάσταση της παρ. 3 του Κεφ. Α της υπ’ αρ. 003/2017 κανονιστικής πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. ως εξής:

3. Τα ως άνω δικαιολογητικά των υποψήφιων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υποβάλλονται, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων, στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), στις ημερομηνίες που καθορίζονται από αυτό, εφόσον, κατά το χρόνο υποβολής τους, πληρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι στο κεφάλαιο Α και Γ της παρούσης όροι και προϋποθέσεις, εξαιρουμένου του ως άνω δικαιολογητικού (δ), το οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του Κεφαλαίου Γ της παρούσης. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων, κατά την ημερομηνία υποβολής, καθώς και σε περίπτωση μη υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών, η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Το Σ.Ο.Ε.Λ. καταγράφει το σύνολο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και πιστοποιεί στην Ε.Λ.Τ.Ε. ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι έγκυρα, ακριβή και πλήρη. Για το σκοπό πιστοποίησης της πρακτικής άσκησης, των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών, το Σ.Ο.Ε.Λ. τηρεί Μητρώο ασκούμενων, οι εγγραφές του οποίου αντιπαραβάλλονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. με τα στοιχεία των ετήσιων ανακεφαλαιωτικών αναφορών του Παραρτήματος Γ’, υποβάλλοντας στην Ε.Λ.Τ.Ε. βεβαίωση σύμφωνα με την παρ. 7 του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσας.

2. Την τροποποίηση της παρ. 2 του Κεφ. Β της υπ’ αρ. 003/2017 κανονιστικής πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. με την προσθήκη των κατωτέρω στοιχείων:

θ) Τις πολιτικές και διαδικασίες που έχουν θεσπίσει σχετικά με τη συμμόρφωση της υπό ίδρυση ελεγκτικής εταιρείας με τα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ι) Αντίγραφο των εφαρμοζόμενων εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπίσει για να προλαμβάνουν και εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται με ΞΧ/ΧΤ όπως εκάστοτε ισχύων.

κ) Αντίγραφο ενεργού συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α' 7).

3. Την αντικατάσταση των παρ. 2, 3 και 6 του Κεφ. Γ της υπ’ αρ. 003/2017 κανονιστικής πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. ως εξής:

2. Η ως άνω πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον χίλιες (1.000) ώρες ελεγκτικής εμπειρίας ετησίως σε υποχρεωτικούς ελέγχους υπό την εποπτεία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και παρακολουθείται από το ΣΟΕΛ, το οποίο τηρεί Μητρώο Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Στη εν λόγω πρακτική άσκηση προσμετράται και η συμμετοχή σε φορολογικούς ελέγχους, όχι όμως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% ετησίως.

3. Η τελική αξιολόγηση της επάρκειας της πρακτικής άσκησης γίνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε. Η πρακτική άσκηση κρίνεται επαρκής εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι διατάξεις της παρούσας, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παρ. 4 του παρόντος κεφαλαίου.

6. Οι ετήσιες αναφορές υπογράφονται από τον Ασκούμενο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, συνυπογράφονται από τον επιβλέποντα ορκωτό ελεγκτή λογιστή και έχουν την ισχύ υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του ν. 1599/1986. Κατατίθενται στο Σ.Ο.Ε.Λ., εντός ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!