Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 13/2024 Απαλλαγή από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-ΕΦΚΑ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, ΤΚ.10432, Αθήνα
Τηλ.: 210 52 85 518, 615, 642, 639, 536
ΕΜΑΙL: d.eisf.misth@efka.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, ΤΚ.10432, Αθήνα
Τηλ.: 210 52 85 611, 544
Πληροφορίες: Ευανθία Καλογερή
EMAIL: tm.eisp.misthdt@efka.gov.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ &
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12, ΤΚ.10677, Αθήνα
Τηλ.: 210 52 91 718, 720
ΕΜΑΙL: anagkastika@keao.gov.gr
Πληροφορίες: Προκόπης Νικόλαος

e-ΕΦΚΑ 12/03/2024

Α. Π.: 378391

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2024

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13

ΠΡΟΣ:

1. Όλες τις υπηρεσίες ΚΕΑΟ

2. Όλες τις Τοπικές Διευθύνσεις ο-ΕΦΚΑ (Τμήματα Ασφάλισης & Εισφορών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Πίνακας Διανομής Α'

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 131 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α' 211) περί κατάργησης της προθεσμίας υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων.»

ΣΧΕΤ. : α) η υπ’ αρ. 9/2020 Εγκύκλιος ΚΕΑΟ

β) η υπ’ αρ. 42/2020 Εγκύκλιος ΚΕΑΟ

γ) το υπ’ αρ. 67796/31-03-2020 Έγγραφο ΚΕΑΟ

δ) η υπ’ αρ. 62/2021 Εγκύκλιος Γενικής Δ/νσης Εισφορών e-ΕΦΚΑ - ΚΕΑΟ

Με την α' άνωθεν σχετική Εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) περί αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα.

Με την β' άνωθεν σχετική Εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α' 128) με τις οποίες προστέθηκε στο άρθρο 66 του ν.4646/2019 νέα παράγραφος 44 με την οποία ορίστηκε μεταξύ άλλων ως καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) για την απαλλαγή τους λόγω έλλειψης υπαιτιότητας από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών των νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχουν ως διοικούντες η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Με το γ' άνωθεν σχετικό έγγραφο παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την ορθή υλοποίηση ρύθμισης υπευθύνου με βάση τις νέες διατάξεις περί αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων του άρθρου 66 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201) επισημαίνοντας με ειδικό παράδειγμα (παράδειγμα 3) την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης απώλειας ρύθμισης κατά την διάρκεια της θητεία ενός υπευθύνου ιδίως ως προς τις οφειλές οι οποίες ανάγονται σε χρονικές περιόδους πριν από την έναρξη της θητείας του οι οποίες όμως είχαν συμπεριληφθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση εντός της θητείας του.

Με την δ' άνωθεν σχετική Εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α' 160), με τις οποίες τροποποιήθηκε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201) ορίζοντας ως νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής της εν λόγω αίτησης την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Με την παρούσα Εγκύκλιο κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 131 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α' 211) με τις οποίες τροποποιήθηκε εκ νέου η παράγραφος 44 του άρθρου 66 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201) καταργώντας εξολοκλήρου την παραπάνω προθεσμία και αποσαφηνίζοντας τις διακριτές αρμοδιότητες των υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ ως προς την εξέταση των αιτήσεων απαλλαγής ως εξής:

«Στην παρ. 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), περί της αλληλέγγυας ευθύνης για ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η προθεσμία «μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021» και

β) μετά από το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και η παρ. 44 διαμορφώνεται ως εξής:

«44. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 64 του παρόντος και ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζεται και για οφειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και για τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 64, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που είχαν βεβαιωθεί οφειλές κατ’ εφαρμογή άλλης διάταξης, με την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) δεν ευθύνονται για τις οφειλές αυτές, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α), β) και γ) του άρθρου 64 του παρόντος και αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα αναγκαστικά και άλλα μέτρα.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.

Σε περίπτωση που δεν εκκρεμούν σε βάρος του αιτούντα ενεργές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, η αίτηση του τρίτου εδαφίου υποβάλλεται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εκδίδει πράξη, με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση.

Κατά της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) δεν επιστρέφονται.»

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 44 προβλέπεται ότι η διοικητική διαδικασία της εξέτασης αιτήσεων απαλλαγής των διοικούντων νομικά πρόσωπα λόγω έλλειψης υπαιτιότητας καθίσταται πάγια και απρόθεσμη.

Αιτήσεις απαλλαγής οι οποίες υποβλήθηκαν μετά την 31/12/2021 και απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες δεν θα επανεξεταστούν από τις υπηρεσίες του Φορέα αλλά θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Επίσης, με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 44 ορίζεται ρητά η αρμοδιότητα των υπηρεσιών eΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ ως προς την εξέταση των αιτήσεων απαλλαγής ώστε, αν δεν υφίστανται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ενεργές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του αιτούντα, τότε, η αίτηση δεν θα εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ η οποία χειρίζεται την οφειλή του νομικού προσώπου, αλλά από την αρμόδια Τοπική Δ/νση e-ΕΦΚΑ η οποία ελέγχει ασφαλιστικά την έδρα του νομικού προσώπου ως εργοδότη. Η προαναφερόμενη διάκριση αρμοδιοτήτων είχε ούτως ή άλλως ήδη υιοθετηθεί από τον Φορέα ως κατάλληλη διαχείριση των εν λόγω υποθέσεων και σχετικές οδηγίες είχαν ήδη παρασχεθεί με την δ' άνωθεν σχετική εγκύκλιο.

Τέλος, ως προς τις ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας, σας γνωρίζουμε ότι παραμένουν σε ισχύ ως έχουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 65118/6-9-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 4217) καθώς και οι αντίστοιχες ανά περίπτωση οδηγίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί με την δ’ άνωθεν σχετική εγκύκλιο.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΚΕΑΟ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ e-ΕΦΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!